bovenbalk
    Stichting Handboogsport Accomodatie Ovezande | Uno | Willem Tell | Spes Nostra | Zeelandia
7
REGLEMENTEN

De sociëteit is opgericht in het jaar 1874 in de maand juni de 16de De vereniging is opgericht door 10 personen Uit die leden is gekozen een bestuur bestaande uit een Hoofdman D.A. Rijk en een secretaris A.M. Vermue.

Door de leden is er een reglement opgemaakt.

Reglement van de Handboog sociëteit Willem Tell te Ovezande
 • Art. 1 De sociëteit Willem Tell zal bestuurd worden door; een Hoofdman. Secretaris, een éérste en een tweede deken, en een Koning. Bij feestviering alleen zal er nog een bode worden aan toegevoegd.

 • Art. 2 In het voorgenoemde gilde zullen niet meer mogen bestaan dan twintig vast leden, welke den ouderdom van achttien jaren zullen hebben moeten bereikt. Elk jaar zal het bestuur door de leden herstemd worden, naar ieder zijne keuze; dit zal geschieden de laatste Zondag in December. De bestuursleden zullen door de meerderheid van stemmen hunnen rang bekleden.

 • Art. 3 De éérste Deken vervangt bij afwezigheid de Hoofdman, De tweede Deken de plaats van de secretaris, en zijn gehouden alle de omschreven verplichtingen na te komen.

 • Art. 4 De schutters koning volgt in rang op de Dekens en bij afwezigheid van beide, zit hij in de vergadering voor.

 • Art. 5 De secretaris moet nauwkeurig aantekeningen houden van de resultaten de schietingen en zorgt in ieder geval dat hij bij afwezigheid behoorlijk vervangen wordt. Hij houd mede nauwkeurig aantekening van de inkomsten en de uitgaven bij vergaderingen, alsmede van de boeten der niet aanwezige leden

 • Art. 6 Alle twee jaar zal er naar de klep om de nieuwe Koning worden geschoten, de dag en het uur zal door bestuur en leden bepaald worden.

 • Art. 7 Het inkomen van een nieuw lid zal geschieden met gesloten briefjes, met tegen woordigheid van de bestuursleden en met meerderheid der op de vergadering tegenwoordig zijnde leden.

 • Art. 8 De inkomende rechten zijn door het bestuur vastgesteld op twee gulden en vijftig cent ( zoo ieders aandeel in kas niet meer bedraagt; anders zal hij verplicht wezen zijn aandeel in de kas bij te dragen ) op de vergadering van april 1894 goedgekeurd. De uitgaande rechten zijn bepaald op één gulden.

 • Art. 9 De leden, bij verplichte vergaderingen niet komende en geen reden van vrijstelling hebben vervallen in eene boete van vijf en twintig cent; een uur of meer te laat de volle boete; minder dan een uur slechts tien cent, mits de vergadering niet gesloten zijnde (te vroeg verlaten ook tien cent.)

 • Art. 10 De leden zijn aan een maandelijkse contributie van vijf en twintig cent gehouden.

 • Art. 11 Bij ziekte- omstandigheden der leden of hunne huisgenoten alsmede bij sterfgevallen van nabestaanden bij invallende vergaderingen of feestviering, zullen aan gene boete onderworpen zijn.

 • Art. 12 De vergaderingen zullen naar goed vinden van het bestuur gehouden worden, doch niet minder dan vier keren in het jaar.

 • Art. 13 Bij gelegenheid van concoursen zullen de leden alleen aanspraak hebben op, de kas wanneer zij met de meerderheid der leden aan een concours deelnemen; wat de inleg betreft; deze wordt in de kas weder gelegd, als dit wegens het geschoten kan geschieden is het opgeschoten minder dan den inleg, dan wordt het tekort uit de kas betaald. Wanneer er een aantal van zes leden aan een verafgelegen concours willen deelnemen zal alleen de reis kosten uit de kas mogen voldaan worden.

 • Art. 14 Ieder schutter, die bij gelegenheid van een concours een of meer schietbeurten verliest zal voor iedere beurt vijf en twintig cent betalen.

 • Art. 15 Als er op vergaderingen over een onderwerp stemming onder de leden plaats heeft, en er bij opening der briefjes, zoowel bij eerste als bij herstemming blijkt, dat het voor en tegen gelijk staat, zal het lot de uitslag moeten beslissen.

 • Art. 16 In dit reglement zal niets gewijzigd of veranderd kunnen worden, dan bij gelegenheid eener vergadering en wel moet anders dan bij meerderheid van stemmen.