bovenbalk
    Stichting Handboogsport Accomodatie Ovezande | Uno | Willem Tell | Spes Nostra | Zeelandia | Senioren
7
  Privacy wetgeving

NIEUWS

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 12-09- 2023

Top

| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 en 2009 | 2007 | 2006 | 2004 en 2005 | 2003 | 2001 en 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995

 

2023 klik hier
Inhoud

 

Terug naar boven

 

2022 klik hier

Op 13 en 14 augustus 2022 zal E.K. staande wip plaats vinden in Ovezande, hiervoor is een aparte website gemaakt volg onderstaande link

www.ek2022ovezande.nl

Algemeen jaarverslag van de Stichting Handboogsport Accommodatie Ovezande
2022
Bestuurssamenstelling per 31 december 2022.

Voorzitter              Ronald Rohling .………................………….            UNO
Secretaris             Door de andere leden naar onderwerp waargenomen
Penningmeester Johnny Boonman .…….................…….....…….      Willem Tell
Leden:                  Jan-Kees Slabbekoorn .…...............….....……..      UNO
                               Dennie Boonman ..…................……….....…….      Willem Tell
                               Vacatures ......................................................…    Zeelandia
                               Vacatures …...............................……….....……      Spes Nostra
                               Hans Franse, tevens contactpersoon ................    Spes Nostra en    Zeelandia
                               Lau Rentmeester, technisch adviseur
                                                        
De “Stichting Handboogsport Accommodatie Ovezande” beheert een schietaccommo-datie met een liggende wip baan (2-5 wippen), een doelbaan (7 doelen), een staande wip gelegenheid (4 wippen) en een buitendoelbaan voor +/- 20 doelen, gelegen aan de Landweg 2 te Ovezande.
Locatieadres:
Stichting “Handboogsport Accommodatie Ovezande”
Landweg 2 te Ovezande
Postadres:
“Stichting Handboogsport Accommodatie Ovezande”
Groenedijk 45, 4441 TH Ovezande
Tel: 06-50958193

www.handboogsport-ovezande.nl
stichting@handboogsport-ovezande.nl
Bank no. NL70RABO0346014964
KvK Middelburg 41115206
Inhoudsopgave jaarverslag 2022

1. INLEIDING

2. HET DOEL VAN DE STICHTING

3. ORGANISATIE

3a. De samenstelling van het bestuur is einde verslagperiode als volgt:

3b. Aandachtsgebieden bestuur

4. ACTIVITEITEN

5. COMMISSIES EN WERKZAAMHEDEN

5a. Onderhoudswerk en materialen

5b. De barcommissie

6. WEBSITE

7. VERZEKERINGEN

9. EXPLOITATIE

10. BESLUIT

JAARVERSLAG 2022
STICHTING HANDBOOGSPORT ACCOMMODATIE OVEZANDE

1. INLEIDING

 

Na een lange aanloopperiode kon eind 1995 in Ovezande gestart worden met de bouw van een accommodatie voor de beoefening van de handboogsport.
Omstreeks 1985 richtten de verenigingen Willem Tell, Zeelandia, Spes Nostra en UNO zich, onafhankelijk van elkaar, tot de gemeente Borsele met het verzoek terrein en accommodatie beschikbaar te stellen. Het duurde tot 1994 dat de gemeente een terrein en subsidie beschikbaar stelde onder de voorwaarde dat de drie in Ovezande gevestigde wipschutterijen en de doelschutterij een gezamenlijk plan zouden ontwikkelen.
Door de grote inzet van vele vrijwilligers, vaak leden van de verenigingen, en ook door de steun van de gemeente en particulieren, kon in anderhalf jaar tijd het werk geklaard worden. Op vrijdag 4 juli 1997 is de accommodatie aan de Landweg 2 te Ovezande officieel geopend.
Het resultaat is een unieke boogschietsportgelegenheid. Het traditionele wipschieten en het doelschieten vinden plaats in hetzelfde gebouw, waar de liggende wip en de doelen vast staan opgesteld. Op de buitenaccommodatie staan de stengen opgesteld naast de doelen en de schietwal.
Het beheer over dit gecombineerde complex wordt gevoerd door de Stichting Handboogsport Accommodatie Ovezande, waarin de vier verenigingen gelijkelijk deelnemen.
Op de activiteiten in het complex is het reglement van de Stichting van toepassing, waarin het “schiet- en veiligheidsreglement” een belangrijke plaats inneemt. Dit deel is op A-3 formaat en geplastificeerd aan de muur van het kantinegedeelte bevestigd. I.v.m. de wettelijke aansprakelijkheid van de Stichting is het van belang dat de gebruikers de regels kennen en zich eraan houden. Dit zal in voorkomende gevallen leiden tot de conclusie dat de Stichting niet aansprakelijk is.

2. HET DOEL VAN DE STICHTING

De Stichting stelt zich volgens art 2 van de statuten ten doel  “het ontwikkelen, ondersteunen en bevorderen van de handboogsport en het gelegenheid geven tot het beoefenen van de handboogsport. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beheren van een binnen- en buitengelegenheid ten behoeve van de handboogsportbeoefening, waaronder begrepen het onderhoud, schoonhouden en ter beschikking stellen van de binnen- en buitenaccommodatie en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt”.
Omdat er geen toegangsgelden, huur of andere bijdragen worden gevraagd van individuele schutters of deelnemende en toegelaten verenigingen, dienen de baropbrengsten alle kosten te dekken. Een evt. positief exploitatieresultaat zal uitsluitend worden gebruikt voor het doel van de Stichting.
De wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) betekent voor de stichting.
Zolang er geen andere aanleiding is om de statuten te veranderen, is het voldoende als er een besluit ligt van het bestuur (ingeval van een stichting) te handelen overeenkomstig de wet. Op 8 juni 2022 neemt het bestuur van de Stichting Handboogsportaccommodatie Ovezande de volgende bepalingen aan:
-Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de continuïteitscommissie of de door deze commissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld.
- Bestuurders moeten zich bij de vervulling van hun taak richten naar het belang van de vereniging. Bij een tegenstrijdig belang mag een bestuurder niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het desbetreffende onderwerp.
- Bestuurders hebben altijd het recht om de algemene vergadering te adviseren over een besluit dat moet worden genomen. Ook als de bestuurders vervolgens zelf mogen meestemmen als lid.
- Een bestuurder mag niet meer stemmen uitbrengen in een bestuursvergadering dan de andere bestuursleden tezamen.
- Indien de voordracht voor een bestuursfunctie één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, dan heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindende karakter aan de voordracht wordt ontnomen.

 

3. ORGANISATIE

- In het verslagjaar 2022 is niet voorzien in de vacatures binnen het bestuur vanwege Zeelandia en Spes Nostra. De heer Franse is als bestuurslid contactpersoon naar Zeelandia en Spes Nostra. Beide verenigingen zijn akkoord met deze constructie, die wel op de grens is van wat statutair mogelijk is. Derhalve hebben er einde verslagjaar nog alleen vertegenwoordigers zitting van UNO en Willem Tell en zijn er nog vacatures.
Toelichting: Het bestuur bestaat statutair uit 1 of 2 bestuurders per in de stichting deelnemende vereniging en daardoor uit 4 tot 8 personen. Volgens art 4 lid 5 kan het stichtingsbestuur in vacatures voorzien indien een deelnemende vereniging in gebreke blijft een voordracht te doen.
Daarnaast kan volgens art 4 lid 4 het bestuur zich doen bijstaan door adviserende leden, wel met slechts een adviserende stem.
De deelnemende verenigingen Spes Nostra en Zeelandia zijn in dit verslagjaar al enige tijd in gebreke bij het doen van een bestuursvoordracht. Conform art 4, lid 5 besluit het bestuur een extra bestuurslid te benoemen die beide verenigingen zal vertegenwoordigen. Dit bestuurslid heeft echter maar één stem en geen twee stemmen, dit om te voorzien in het vereiste van de WBTR.

- De heer Ronald Rohling is herbenoemd als lid van het bestuur en blijft voorzitter.

Het bestuur heeft in 2022 afscheid genomen op eigen verzoek, van ons adviserend lid de heer Ronald van der Veen.
Ook in 2022 heeft het bestuur een adviseur benoemd voor technische zaken.
- De gemeente Borsele liet een onderzoek beginnen door bureau Kybys naar de accommodaties in de gemeente, de enquête capaciteitsbehoefte. Vragen zijn gesteld naar het gebruik en aantallen deelnemers en naar een toekomstvisie voor de vereniging/stichting en de accommodatie. Hoewel de vragen zijn gesteld aan de Stichting en aan de afzonderlijke verenigingen, is er overeengekomen dat er een gezamenlijk antwoord geformuleerd zou worden aan het onderzoeksbureau. Hoewel de Stichting slechts zijdelings werd betrokken bij het onderzoek, heeft de Stichting toch een uitgebreid antwoord gegeven op de onderzoeksvragen. De Stichting beheert een goed bezette accommodatie die de gemeente zeer weinig kost –in tegenstelling tot vele andere accommodaties.
Conclusie uit de “Toekomstvisie stichting en verenigingen”:
- De buitenaccommodatie is in prima conditie, voldoet aan de eisen van de verenigingen en zal volgens Lange Termijn Onderhouds Plan ook zonder problemen onderhouden kunnen blijven. Nieuwe plannen worden gemaakt voor verdere verbeteringen, alles in eigen beheer (Ontwerp, financiering, uitvoering door vakmensen).
- De verenigingen hebben te maken met een afnemend ledenaantal. Oudere leden zijn in de meerderheid, en jongeren komen veel minder. Doordat de verenigingen samenwerken, leidt dit niet tot problemen. Met name Spes Nostra en Zeelandia kennen krimp, Willem Tell en UNO blijven stabiel. De toekomstige ontwikkelingen baren wel zorgen. Alle verenigingen in Nederland kennen krimp, niet alleen sportorganisaties, ook cultuurorganisatie, hobbyclubs, etc zien afnemende ledentallen. Hoe het er precies zal uitzien tegen het jaar 2030, is niet te voorspellen bij gebrek aan een glazen bol. De samenwerking binnen de Stichting maakt de verenigingen echter robuust.
- Indien gewenst, is de Stichting en de deelnemende verenigingen bereid te praten over inhuizing van andere verenigingen. Dit is eerder gebeurd. Met name de wipschutterijen zijn gewend vele onderlinge concoursen te houden en dan is een groter aantal verenigingen gewenst omdat anders de competitie te veel verschraald. Dat zal de aantrekkelijkheid van de boogsport niet ten goede komen.
In het verslagjaar 2023 zullen er nadere berichten komen vanwege de gemeente Borsele, maar de Stichting ziet de uitkomsten met vertrouwen tegemoet.

3a. De samenstelling van het bestuur is einde verslagperiode als volgt:

R. Rohling voorzitter (2022, UNO)
JK.  Slabbekoorn lid bestuur (2021, UNO)
D. Boonman lid bestuur (2021, Willem Tell)
J. Boonman, penningmeester (2021, Willem Tell)
Vacatures vanwege Spes Nostra
Vacatures vanwege Zeelandia
H. Franse (2021), lid bestuur en tevens contactpersoon Spes Nostra en Zeelandia
L. Rentmeester, technisch adviseur
De functie van secretaris kon niet worden ingevuld. Als oplossing is er voor gekozen dat de andere leden naar onderwerp de secretariszaken op zich zullen nemen. De notulistenfunctie wordt vast uitgeoefend door de heer H.Franse.

3b. Aandachtsgebieden bestuur :

 • Contactpersoon vanuit de stichting m.b.t. de onderhoudsploeg wordt Hans Franse als bestuurslid, naast de heer Lau Rentmeester die adviseur is.
 • Subsidieaanvraag NLdoet zal Johnny regelen, het bestuur stelt To-Do lijst op.
 • Contact persoon m.b.t. de Gemeente Borsele is Dennie Boonman, het betreft o.a. het maaien en het doorgeven van de schutterskalender aan Huib Vermue, maar ook voor andere zaken die met de gemeente te maken hebben.
 • Brandveiligheid en het keuren van de brandblussers ligt bij Johnny Boonman.
 • Ronald Rohling beheert het sleutelplan en sleuteloverzicht.
 • Hans Franse beheert energie, waaronder de verwarming.
 • Schutterij benodigdheden zoals vogels e.d. en het klaarzetten en opruimen van de seniorenschieting zal vanuit Willem Tell worden geregeld.
 • Het beheer van de websites ligt bij Ronald Rohling, Jankees Slabbekoorn en Lau Rentmeester.
 • Verantwoordelijk voor de kamer van koophandel is Ronald Rohling.
 • Johnny Boonman is verantwoordelijk m.b.t. het geld storten van de omzet bij de bank
 • Johnny Boonman neemt de verantwoording voor de Clubkas campagne.
 • Onderhoud: L. Rentmeester
 • Bar: Mevr. M. Franse blijft hier een rol spelen. Tevens ondersteunt zij het bestuur bij de organisatie van vrijwilligersavonden en bij het maken van aankondigingen. Ook rond oudjaar speelt zij een belangrijke rol bij het oudejaars presentje voor de vrijwilligers.

4. ACTIVITEITEN

- De coronamaatregelen werden beëindigd en de activiteiten konden weer doorgang vinden.
- De voornaamste activiteit was het Europees Kampioenschap staande wip op het terrein van de Stichting. De organisatie was in handen van een aparte stichting, Voseho. De technische realisatie op het terrein was aan de Stichting die met vele vrijwilligers een groot aantal aanpassingen en verbeteringen heeft gedaan
- Het pin-betalingssysteem is zeer succesvol geworden en het aantal cash-transacties is sterk teruggelopen.
- De stichting heeft deelgenomen aan de RABO clubkasactie en dat heeft circa 132 euro opgeleverd. Ook werden actriviteitenb uoitgevoerd in kader NL-Doet (subsidie 349 euro).

Bijeenkomst met de verenigingen
Al langere tijd is dit niet meer gebeurd en de vraag is of dit nog wel nodig is nu er maar twee verenigingen nog echt vertegenwoordigd zijn in het bestuur.

Vrijwilligers en barbezetting.
De bar is in het verslagjaar weer gebruikt omdat de coronamaatregelen werden opgeheven. Het kost steeds meer moeite om de barbezetting rond te krijgen, maar het is steeds weer gelukt.
Er was wel een uitstekende barbezetting bij het Europees kampioenschap. Daarna werd een vrijwilligersavond georganiseerd om de vrijwilligers te danken voor hun grote inzet.

Schiet activiteiten
In het schietlokaal en op het terrein van de Stichting hebben weer de gebruikelijke oefenavonden en wedstrijden plaatsgevonden. Helaas is de opkomst minder dan voor de coronatijd. Dit is een probleem dat overal bij organisaties speelt.

70-e Europees Kampioenschap staande wip op 12-13-14 augustus 2022. Op het buitenterrein van de Stichting werd het kampioenschap geschoten, binnen in de accomm0datie waren twee barren bemand door vrijwilligers. Naast de gebruikelijke dranken, werd er ook soep en broodjes verstrekt. Door de grote warmte op deze dagen, werd er zelfs onevenredig veel mineraalwater gedronken.

Bestuursvergaderingen 
In 2022 heeft het bestuur 6 maal vergaderd.

5. COMMISSIES EN WERKZAAMHEDEN

5a. Onderhoudswerk en materialen

- De Stichting heeft activiteiten ontplooit in het kader van NL-Doet op 10 en 11 maart. Daar is subsidie voor verkregen.
- Er is veel onderhoud gepleegd door vrijwilligers van de Stichting en de verenigingen aan accommodatie en terrein. Onder andere: de looppaden zijn betegeld ipv de grasmatten die er voordien lagen.
- De Twee CV-ketels waren bij installatie in het schietlokaal al heel oud en daarna nog 30 jaar ouder geworden. Ondanks optimaal onderhoud, moest er toch vervanging komen door installatie door één vervangende ketel. Het inregelen van de temperatuur bleek niet zo eenvoudig, maar aan het einde van het verslagjaar is er een redelijk doch niet optimaal resultaat bereikt. Dit zal nog verdere aandacht behoeven.
- De akoustiek is een probleem. Er is besloten geluiddempende platen te gaan aanschaffen. De uitvoering zal in het nieuwe jaar gaan gebeuren.

5b. De barcommissie

Op de bargroep is weer beroep gedaan voor de wedstrijden. De drie dagen waarop het Europees kampioenschap staande wip werd gehouden, op 12, 13 en 14 augustus 2022, heeft veel gevraagd van de vrijwilligers. Het evenement was een groot succes.
Omdat er statiegeld geheven gaat worden op blikjes, is gekeken naar de logistiek van het verzamelen en wegbrengen van blikjes. Er is besloten over te gaan op flesjes, omdat blikjes veel werk opleveren en een hygienisch probleem kunnen gaan worden bij achterblijvende (limonade-)inhoud.

 

6. WEBSITE

Stichting en deelnemende verenigingen hebben de beschikking over een eigen website. In het verslagjaar is er een zgn certificaat aangeschaft (regular basic SSL) om de veiligheid van de website te vergroten. Browsers willen anders de website niet gaarne meer openen. Op de website staan tekst en foto’s en films met verslagen van verschillende evenementen van zowel Stichting als verenigingen.
Op de website van de Stichting staan onder meer vermeld:
Statuten van de Stichting
Reglement van de Stichting
Reglement van het bestuur
Bestuursreglement alcohol in sportkantines
Schietveiligheidsreglement
Gebruik van de Schietaccommodatie door Derden: "Demonstratieschieting"

7. VERZEKERINGEN

Via de gemeente Borsele zijn vanaf 2009 alle vrijwilligers gratis verzekerd voor
-           Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
-           Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
-           Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
-           Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
-           Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
-           Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers
-          Er is besloten om geen aparte bestuur aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, dit naar aanleiding van het advies vanuit Centraal Beheer m.b.t. AVOV Non-profit.

De verzekeringen via de gemeente Borsele betreffen een landelijke regeling voor alle vrijwilligers in Nederland en een aanmelding bij de gemeente is niet nodig. Meldingen van schade kunnen worden ingediend bij de gemeente Borsele. Wel geldt, dat deze “VNGvrijwilligersverzekering” een vangnetverzekering is, dus elke andere verzekering gaat voor. De uitvoerder van deze verzekering, “Centraal Beheer”, heeft 30 augustus 2022 per mail nog bevestigd dat de Stichting onder de verzekeringscategorie “maatschappelijk belang” valt en derhalve geldt deze verzekering ook voor vrijwilligers van de Stichting. Dit is met name van belang mbt de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, als uitvloeisel van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.
Naast deze verzekeringen is de stichting als geheel ook verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en opstal.

8. VENNOOTSCHAPSBELASTING
Omdat de Stichting ruim onder de vastgestelde grenzen voor vrijstelling blijft, hoeft de Stichting geen vennootschapsbelasting te betalen. De beschikking is in 2007 afgegeven en geldt nog steeds

 

9. EXPLOITATIE

De Stichting verkrijgt voor de bestrijding van de kosten alleen de inkomsten uit de bar. Er worden geen toegangsgelden, huur of andere bijdragen gevraagd van individuele schutters of deelnemende en toegelaten verenigingen.
Voor zowel uitgaven als inkomsten kan verwezen worden naar het cijferoverzicht mbt. inkomsten en uitgaven in het afzonderlijke financiële verslag.
In het verslagjaar 2022 zijn extra kosten gemaakt tbv het Europees kampioenschap op de staande wip. Daar staan toegenomen inkomsten van de bar tegenover.
Er zijn een aantal grotere uitgaven gedaan, zoals een nieuwe afwasmachine en een nieuwe CV-ketel.
De energierekening bleek, zoals te voorzien was, hoger dan voorheen.
Het boekjaar 2022 is daardoor afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van circa € 30.

 

10. BESLUIT

De activiteiten van de Stichting zijn belemmerd door naweeën van de corona pandemie, waaronder afgenomen aantal gebruikers van de accommodatie. Een hoogtepunt was wel het Europees kampioenschap staande wip, zowel in aantallen deelnemers als barinkomsten. Er waren bouwactiviteiten die niet alleen extra uitgaven veroorzaakten, maar die ook de Stichting ten goede komen. De conclusie is dat het een succesvol jaar was voor de Stichting.

 

 

 

Terug naar boven

 

2021 klik hier

In verband met de corona maatregelen van de regering is het schietlokaal de eerste helft van het jaar gesloten geweest. Wel kon vanaf het voorjaar op aangepaste wijze al worden geschoten op het buitenterrein. Daar werd in bescheiden mate van gebruik gemaakt.
Tegen het eind van het jaar moest de schietgelegenheid weer sluiten ivm coronamaatregelen.

Onderhoudsactiviteiten vonden wel doorgang en onder andere koelkasten en koelingen werden aangepast.

De inkomsten van de bar liepen zeer ver terug. De kosten van verlichting en verwarming waren natuurlijk ook minder, maar andere vaste lasten liepen wel door. De exploitatie zal ook in 2021 negatief zijn. Al met al was 2021 in sportief en zakelijk opzicht weer geen goed jaar.

Bestuur
Het bestuur is wel weer enige malen bijeen gekomen om de voortgang te bewaken. De Stichting is immers ook een bedrijf. In het bestuur waren al enige tijd vacatures.In het verslagjaar 2021 is niet voorzien in de vacatures binnen het bestuur vanwege Zeelandia en Spes Nostra.
De heren H.Franse en R van der Veen zijn ter versterking van het bestuur toegetreden als lid respectievelijk adviseur. De heer Franse is als bestuurslid contactpersoon naar Zeelandia en Spes Nostra. Beide verenigingen hebben akkoord moeten gaan met deze constructie, die wel op de grens is van wat statutair mogelijk is. Derhalve hebben er einde verslagjaar nog alleen vertegenwoordigers zitting van UNO en Willem Tell en zijn er nog 3 vacatures.
Toelichting: Het bestuur bestaat statutair uit 1 of 2 bestuurders per in de stichting deelnemende vereniging en daardoor uit 4 tot 8 personen. Volgens art 4 lid 5 kan het stichtingsbestuur in vacatures voorzien indien een deelnemende vereniging in gebreke blijft een voordracht te doen.
Daarnaast kan volgens art 4 lid 4 het bestuur zich doen bijstaan door adviserende leden, wel met slechts een adviserende stem. De deelnemende verenigingen Spes Nostra en Zeelandia blijven in 2021 al enige tijd in gebreke bij het doen van een bestuursvoordracht. Conform art 4, lid 5 besluit het bestuur een extra bestuurslid te benoemen die beide verenigingen zal vertegenwoordigen. Dit bestuurslid heeft echter maar één stem en geen twee stemmen, dit om te voorzien in het vereiste van de WBTR.
Het bestuur heeft daarnaast in 2021 een adviserend lid benoemd, welke volgens de statuten geen stemrecht heeft.
Hiernaast heeft het bestuur een adviseur benoemd voor technische zaken.

De samenstelling van het bestuur is daardoor als volgt:
R.Rohling (UNO)
JK.  Slabbekoorn lid bestuur (UNO)
D. Boonman lid bestuur (Willem Tell)
J. Boonman, penningmeester (Willem Tell)
Vacatures vanwege Spes Nostra
Vacatures vanwege Zeelandia
H. Franse, lid bestuur als contactpersoon Spes Nostra en Zeelandia
R. van der Veen, adviseur
L. Rentmeester, technisch adviseur
De functie van secretaris kon niet worden ingevuld. Als oplossing is er voor gekozen dat de andere leden naar onderwerp de secretariszaken op zich zullen nemen. De notulistenfunctie wordt vast uitgeoefend door de heer H.Franse.

Aandachtsgebieden bestuursleden:

 • Subsidieaanvraag NLdoet zal Johnny regelen, het bestuur stelt To-Do lijst op.
  Contactpersoon vanuit de stichting m.b.t. de onderhoudsploeg wordt Hans Franse als bestuurslid, naast de heer Lau Rentmeester die adviseur is.
 • Contact persoon m.b.t. de Gemeente Borsele is Dennie Boonman, het betreft o.a. het maaien en het doorgeven van de schutterskalender aan Huib Vermue, maar ook voor andere zaken die met de gemeente te maken hebben.
 • Brandveiligheid en het keuren van de brandblussers ligt bij Johnny Boonman.
 • Ronald Rohling beheert het sleutelplan en sleuteloverzicht.
 • Hans Franse beheert energie, waaronder de verwarming.
 • Schutterij benodigdheden zoals vogels e.d. en het klaarzetten en opruimen van de seniorenschieting zal vanuit Willem Tell worden geregeld.
 • Het beheer van de websites ligt bij Ronald Rohling, jankees Slabbekoorn en Lau Rentmeester.
 • Verantwoordelijk voor de kamer van koophandel is Ronald Rohling.
 • Johnny Boonman is verantwoordelijk m.b.t. het geld storten van de omzet bij de bank
 • Johnny Boonman neemt de verantwoording voor de Clubkas campagne.
 • Onderhoud: L. Rentmeester
 • Bar: Mevr. M. Franse blijft hier een rol spelen. Tevens ondersteunt zij het bestuur bij de organisatie van vrijwilligersavonden en bij het maken van aankondigingen. Ook rond oudjaar speelt zij een belangrijke rol bij het oudejaars presentje voor de vrijwilligers.

Activiteiten
D oor de corona maatregelen van de regering werden de activiteiten van de stichting herhaaldelijk opgeschort, maar minder dan in het jaar tevoren. Het gebeurde op bescheiden schaal en er waren geen evenementen. Alleen beperkte bijeenkomsten van verenigingen waren toegestaan, maar geen wedstrijden.
Voor zolang de toegang tot de accommodatie was toegestaan, werden de corona maatregelen toegepast: Het aantal zitplaatsen aangepast, desinfectie geregeld, registratie van aanwezigen, de bar gesloten, looprichtingen vastgesteld etc
De inkomsten van de bar liepen zeer ver terug. De kosten van verlichting en verwarming waren natuurlijk ook minder, maar andere vaste lasten liepen wel door. De exploitatie zal in 2021 negatief zijn. Er is in het verslagjaar geen financiële coronasteun aangevraagd ivm de onduidelijke voorwaarden en twijfels over verplichting tot terugbetaling. De in 2020 ontvangen “ tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19”  van € 3000 hoefde in het verslagjaar (2021) niet verantwoord te worden, het was volgens officieel schrijven akkoord en er hoefde niet te worden terugbetaald.
Onderhoudswerkzaamheden hebben wel voortgang gevonden, vooral met het oog op de Europees Kampioenschap Staande Wip dat mogelijk in 2022 zal gaan plaatsvinden.
Ten behoeve van de bar is gestart met een pin betalingssysteem.
De stichting heeft deelgenomen aan de RABO clubkasactie en dat heeft circa XXX euro opgeleverd.
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is ingegaan op 1 juli 2021. Voorzitter en penningmeester tekenen per 1 september 2021 voor het bestuur een document om aan de wet tegemoet te komen. De tekst van het document:
Het is de bedoeling dat te zijner tijd bepalingen uit deze wet worden opgenomen in de statuten van onder andere verenigingen en stichtingen. De wettelijke veranderingen hebben vooral betrekking op de taakstelling van het bestuur, de aansprakelijkheid en de besluitvorming van de bestuurders en de toezichthouders met een tegenstrijdig belang aan dat van de organisatie.
Zolang er geen andere aanleiding is om de statuten te veranderen, is het voldoende als er een besluit ligt van het bestuur (ingeval van een stichting) te handelen overeenkomstig de wet.
Op 8 juni 2021 neemt het bestuur van de Stichting Handboogsportaccommodatie Ovezande de volgende bepalingen aan:
-Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de continuïteitscommissie of de door deze commissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld.
- Bestuurders moeten zich bij de vervulling van hun taak richten naar het belang van de vereniging. Bij een tegenstrijdig belang mag een bestuurder niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het desbetreffende onderwerp.
- Bestuurders hebben altijd het recht om de algemene vergadering te adviseren over een besluit dat moet worden genomen. Ook als de bestuurders vervolgens zelf mogen meestemmen als lid.
- Een bestuurder mag niet meer stemmen uitbrengen in een bestuursvergadering dan de andere bestuursleden tezamen.
- Indien de voordracht voor een bestuursfunctie één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, dan heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindende karakter aan de voordracht wordt ontnome
n.

Er is opgave gedaan voor de UBO.

Bijeenkomst met de verenigingen
Ivm corona is dit niet doorgegaan, de vraag is of dit nog wel nodig is nu er maar twee verenigingen nog echt vertegenwoordigd zijn in het bestuur.

Vrijwilligers en barbezetting.
De bar is in het verslagjaar bij periodes weer gebruikt, wanneer corona maatregelen het gebruik van de bar niet verboden. Grote evenementen zijn er niet gehouden.

Schiet activiteiten
In het schietlokaal en op het terrein van de Stichting hebben weer oefenavonden plaatsgevonden. Telkens dat de corona-maatregelen werden versoepeld, waren er op kleine schaal schietbijeenkomsten, aldoor op anderhalve meter en met verplichte looprichtingen. De coronarichtlijnen werden goed nagevolgd.
Dit neemt niet weg dat er veel minder geschoten is.

 

Terug naar boven

2020 klik hier

Door de corona maatregelen van de regering werden de activiteiten van de stichting opgeschort. Pas in de zomer konden ene aantal activiteiten van de verenigingen worden hervat. Maar dat gebeurde op bescheiden schaal en er waren geen evenmenten. alleen beperkte bijeenkomsten van verenigingen waren toegestaan, maar geen wedstrijden.

Voor zolang de toegang tot de accommodatie was toegestaan, werden de corona maatregelen toegepast: Het aantal zitplaatsen aangepast, desinfectie geregeld, registratie van aanwezigen, de bar gesloten, looprichtingen vastgesteld etc

De inkomsten van de bar liepen zeer ver terug. De kosten van verlichting en verwarming waren natuurlijk ook minder, maar andere vaste lasten liepen wel door. De exploitatie zal in 2020 negatief zijn. Er is eenmalig financiele coronasteun aangevraagd en verkregen bij het rijk.

Onderhoudswerkzaamheden hebben wel voortgang gevonden.

 

 

 

Terug naar boven

2019 klik hier

ACTIVITEITEN BESTUUR EN STICHTING IN 2019

Schiet activiteiten
In het schietlokaal en op het terrein van de Stichting hebben vele evenementen plaatsgevonden, naast de gewone oefenavonden en verenigingswedstrijden. Te noemen vallen de Triarc, Vriendenschietingen Doel met 2 resp 3 verenigingen en Zeeuws Kampioenschap Doel.
Ook in 2019 biedt de Stichting om de week op woensdag gastvrijheid aan de senioren wipschutters (middag) en aan de jeugdschutters (avond).

Seniorenschietingen
Met de seniorenvereniging zijn afspraken gemaakt over de plaatsing van tafels voor de deelnemers aan de schietingen en de plaats van de schietlijn. Daarvoor is plaatselijk ook het plafond verhoogd, omdat anders de bogen het plafond zouden raken

Samenstelling bestuur
In het verslagjaar 2019 is de heer B.de Jonge op voordracht van Spes Nostra herbenoemd in het bestuur. De heer J. Buysrogge was in het voorafgaande jaar al afgetreden en in 2019 bleek door Zeelandia geen kandidaat voorgedragen te kunnen worden. De heer R. Buysrogge, eveneens op voordracht van Zeelandia in het bestuur,  is in 2019 afgetreden en derhalve zijn er aan het einde van het verslagjaar twee vacatures in het bestuur. Het aantal leden is nu 6, waar de statuten 4 of 8 leden voorschrijven. Het bestuur heeft nog geen oplossing voor dit probleem.

Bestuursvergaderingen 
In 2019 heeft het bestuur 5 maal officieel vergaderd, naast een aantal officieuze werkoverleggen. Daarnaast vergaderde het bestuur van de Stichting één maal met de besturen van de vier aangesloten verenigingen.

Bijeenkomst met de verenigingen
Op 4 november is er een bijeenkomst met de deelnemende verenigingen, waarin het beleid van het afgelopen jaar wordt toegelicht, zowel de algemene gang van zaken als de financiële resultaten.
Naast de notitie van de Stichting betreffende de AVG, heeft de Ned. Bond van Wipschutters, afdeling Zuid-Beveland, een eigen AVG regeling opgesteld welke zal gelden voor de wipverenigingen en hun leden.
Eveneens is gesproken over de isolatie van het dak en de vervanging van twee CVketels.
Over de vacatures in het bestuur is eveneens van gedachten gewisseld, maar dit leidde niet tot nieuwe inzichten.
Een belangrijk punt tijdens deze bijeenkomst is nog het Europees Kampioenschap staande wip in augustus 2020. Er is afgesproken dat het Stichtingsbestuur het initiatief zal nemen om een groep bijeen te brengen die alle zaken rond bar en schoonmaak voor haar rekening gaat nemen.

Europees Kampioenschap staande wip van 2020
Als voorbereiding op het Europees Kampioenschap staande wip van 2020 is er op 20 september 2019 een bestuursverschieting geweest met de besturen van de Europese wipverenigingsbonden. Er was tevens in de accommodatie een bestuursdiner.

Vrijwilligers en barbezetting
Het aantal in te zetten vrijwilligers is stabiel laag. De verenigingen hebben zelf gezorgd voor de barbezetting tijdens oefenavonden of concoursen.

Vrijwilligersavond op 28 juni, terrein Stichting, met BBQ

LTOP
Er is een Lange Termijn Onderhouds Plan opgesteld waarin de technische staat van de accommodatie is beschreven met de verwachte onderhoudskosten en de vervangingstermijn in de komende 10 jaren. Dit is een uitvloeisel van het Beleidsplan 2019-2027. Daarin is onder andere gesteld dat er ingezet zal gaan worden op optimaal onderhoud. Omdat in de toekomst meer zal moeten worden uitbesteed, zullen ook hier toenemende kosten mee gemoeid zijn. Nieuw- of vervangingsbouw zal nooit meer mogelijk zijn.

Isolatie
In het kader van de overheidsvoornemens m.b.t. een gasloze toekomst, heeft het bestuur enige malen gesproken over de mogelijkheden van dakisolatie. Dit is een lopende discussie waar in het verslagjaar nog  geen beslissingen in genomen zijn.

Klusdag NL-Doet op 15 en 16 maart
Op 15 en 16 maart zijn er klusdagen. Deze dagen zijn ook de landelijke NL-Doet dagen. De aanwezige vrijwilligers zijn uit de aangesloten verenigingen afkomstig. Er zijn geen vrijwilligers van buiten. Dit is overigens nog nooit het geval geweest. Wel kreeg de Stichting subsidie in het kader van deze NL-Doet dagen. Met 16 personen zijn veel zaken gedaan.
Op 13 april organiseerde de Stichting een aanvullende klusochtend.
Dak is gerepareerd, onkruid bestreden, bokken verplaatst, anti-parkeer paaltjes voor de ingang neergezet, zieke bomen verwijderd.

Clubkasactie
De stichting heeft deelgenomen aan de RABO clubkasactie en dat heeft circa XXX euro  opgeleverd. Daartoe zijn vanuit de Stichting de leden van de deelnemende verenigingen geadviseerd (opgeroepen) op de stichting en op de deelnemende verenigingen van de Stichting een stem uit te brengen. Hieraan is gedeeltelijk gehoor gegeven, met financieel positief resultaat. Volgend jaar zal ook de Stichting deelnemen aan de clubkasactie.NIET MEEGEDAAN?

Meenemen eigen consumpties
Het blijkt dat er schutters zijn die eigen consumpties meenemen naar de accommodatie. Dat gaat ten koste van de baromzet en deze is de enige bron van inkomsten van de Stichting. Het handhaven is echter een probleem.
Het bestuur gaat zich beraden op maatregelen. Wellicht dat als eerste stap er een bordje geplaatst kan gaan worden.

 

Terug naar boven

2018 klik hier

ACTIVITEITEN BESTUUR EN STICHTING IN 2018

Vacature bestuur
Er is een vacature binnen het bestuur, vanwege Zeelandia. Het blijkt zeer moeilijk deze op te vullen. De vacature laten vervullen door een lid van een der andere verenigingen, is statutair niet mogelijk, omdat er evenredigheid moet bestaan. Het kan een optie zijn een "extern" adviseur zonder stemrecht aan te stellen, om de inbreng binnen het bestuur op peil te houden. In deze problematiek is in het verslagjaar nog geen besluit gevallen.

Veiligheid bij de schietingen
Bij de seniorenschietingen zijn er leden die voor de schietlijn plaatsnemen. Het bestuur vindt dit ongewenst in verband met de veiligheid en gaat in overleg met de seniorenschutters. Einde verslagjaar is het nog niet geregeld.

Energierekening
De doelvereniging Ravenstein heeft een eigen accommodatie gebouwd en schiet niet meer in de accommodatie aan de Landweg. De stichting is aanwezig geweest bij de officiele ingebruikname van de accommodatie van Ravenstein en wenst de vereniging veel voorspoed. Consequentie blijkt te zijn, dat de energierekening lager is geworden dan begroot.

BTW verhoging van 6 naar 9%
Omdat de BTW omhoog is gegaan, neemt de stichting het besluit de barprijzen te verhogen met 0,10 euro, per product. Dit zal ingaan per nieuwe jaar (2019).

Eigen consumpties
Het blijkt dat er schutters zijn die eigen consumpties meenemen naar de accommodatie. Dat gaat ten koste van de baromzet en dat is de enige inkomstenbron voor de stichting. Het bestuur gaat zich beraden op maatregelen. Wellicht dat als eerste stap er een bordje geplaatst kan gaan worden.

Bijeenkomst met de verenigingen
In november is er een bijeenkomst met de deelnemende verenigingen, waarin het beleid van het afgelopen jaar wordt toegelicht, zowel de algemene gang van zaken als de financiële resultaten.

Europees kampioenschap staande wip
In 2020 organiseren de Ovezandse wipverenigingen het Europees kampioenschap staande wip, zoals ze dat ook deden in 2002 en 2007. De organisatie heeft een aanvang genomen. Aan de stichting is de vraag gesteld over garantstelling bij een eventueel tekort van de organisatie. Een volledige garantstelling, zonder beperkingen, kan de stichting niet geven. Dat de stichting financieel zal bijdragen, kan wel worden toegezegd.

LTOP
Er is een Lange Termijn Onderhouds Plan opgesteld waarin de technische staat van de accommodatie is beschreven met de verwachte onderhoudskosten en de vervangingstermijn in de komende 10 jaren. Dit is een uitvloeisel van het Beleidsplan 2018-2027 zoals in het voorafgaande verslagjaar vastgesteld. Daarin is onder andere gesteld dat er ingezet zal gaan worden op optimaal onderhoud. Omdat in de toekomst meer zal moeten worden uitbesteed, zullen ook hier toenemende kosten mee gemoeid zijn. Nieuw- of vervangingsbouw zal nooit meer mogelijk zijn.

LED verlichting
In het kader van de energiebesparing, is een berekening gedaan voor de vervanging van de verlichting door LEDarmaturen. De terugverdientijd is lang, nl 7,5 tot 15 jaar. Voorlopig is dit geen haalbare kaart.

Isolatie
In het kader van de overheidsvoornemens mbt een gasloze toekomst, gaat het bestuur de mogelijkheden van muur- en dakisolatie bekijken. Er zijn verschillende technische oplossingen voor, maar geen enkele stemt enthousiast en het is allemaal erg duur. De terugverdientijd zal erg lang zijn. Er is in het verslagjaar geen besluit genomen.

AVG
De stichting heeft de nodige stukken opgesteld om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De stukken zijn op de website van de stichting gepubliceerd voor algemene kennisgeving en worden daarmee bekend verondersteld.

Vrijwilligers en barbezetting
Het aantal in te zetten vrijwilligers blijft terug lopen. Vooral bij de barbezetting geeft dit problemen. De verenigingen zullen in toenemende mate zelf moeten gaat zorgen voor de bar als zij oefenavonden of concoursen hebben.

Samenstelling bestuur
Frans Koens en Ronald Rohling zijn in het verslagjaar aftredend. Zij worden na voordracht namens hun verenigingen (resp Spes Nostra en UNO), opnieuw benoemd in het bestuur van de stichting.
Jan Buijsrogge heeft afscheid genomen van het bestuur. Daardoor ontstaat een vacature vanwege Zeelandia.

Folder
De stichting heeft een folder gemaakt waarin niet alleen de stichting, maar ook de deelnemende verenigingen, de seniorenschutters en de jeugdschutterij worden genoemd.

Clubkasactie
De stichting heeft deelgenomen aan de RABO clubkasactie en dat heeft circa 100 euro opgeleverd.

Klusdag NL-Doet op 9 en 10 maart
Er worden door vrijwilligers een groot aantal onderhoudszaken afgehandeld. Een kleine subsidiering door NL-Doet helpt bij de financiering daarvan.
Aanvullend is er op 30 juni nog een klusdag.
Er is grote schoonmaak gehouden, er zijn reparaties gedaan, snoeiwerkzaamheden verricht, anti-inbraakfolie aangebracht op de ruiten.

 

Terug naar boven

2017 klik hier

ACTIVITEITEN BESTUUR EN STICHTING IN 2017

Aarden wal.
Achter de doelpakken van de doelschutters op het buitenterrein is een aarden wal gelegen om pijlen op te vangen die het doelpak niet raken. Deze wal lag te dicht bij een der stengen, waardoor er wippijlen op terecht kwamen die dan slecht bereikbaar waren. Daarom is deze aarden wal met een derde ingekort, waardoor het probleem is verholpen.

Bestuursreglement. Omdat er onduidelijkheden bestonden over de relatie tussen stichtingsbestuur en deelnemende verenigingen, is er een bestuursreglement opgesteld.

Bestuur
Reglementair was de heer Dennie Boonman toe aan aftreden. Op voorstel van Willem Tell is hij opnieuw in het stichtingsbestuur benoemd.
Ook de heer Jan Buijsrogge was aan het eind van zijn termijn. Hij heeft het bestuur verlaten aan het einde van 2017. Vanuit Zeelandia is geen opvolger voorgedragen, dus er is een vacature in het bestuur. De Stichting gaat zich nader beraden op deze situatie.

Interesse handboogsport
In het Stichtingsbestuur is enige malen met zorg gesproken over het teruglopen van deelname aan schietingen en clubavonden. Ook in de verenigingen speelt dit. De belangstelling voor het handboogschieten lijkt terug te lopen en de clubs slinken. Dit speelt niet alleen bij de handboogschutterijen. Het is een algemene tendens die ook bij andere sportverenigingen speelt. Er is gedacht aan het opzetten van een commissie die deze problematiek nader wil onderzoeken. In het verslagjaar is het daar echter niet meer van gekomen.

Beleidsplan 2017-2027
In het verslagjaar is een Beleidsplan 2017-2027 opgesteld. In dit beleidsplan wordt beschreven hoe de Stichting haar toekomst ziet. De accommodatie en inrichting verouderen en de Stichting wil voorbereid zijn op calamiteiten. Hierbij moet rekening gehouden worden met de teruglopende belangstelling voor de handboogsport en de veroudering van de leden. De inkomsten staan door deze ontwikkeling ook al jaren onder druk. Zelfwerkzaamheid heeft de Stichting groot gemaakt, maar blijft dit in de toekomst ook op deze schaal mogelijk of zullen er externe bouwwerkzaamheden moeten worden ingekocht? Verschillende scenario’s worden doorgerekend en vergeleken met de financiŽle mogelijkheden in de toekomst en de beschikbaarheid van voor de bouw capabele vrijwilligers. Na discussie en overleg wordt gekozen voor optimaal onderhoud, omdat nieuwbouw in de toekomst niet meer mogelijk zal zijn.

LTOP
Er is een eerste aanzet gegeven voor het opstellen van een Lange Termijn Onderhouds Plan. De noodzaak daartoe is in het Beleidsplan 2017-2027 gegeven. Er worden onderhoudsposten en vernieuwingen benoemd, met daaraan verbonden kosten, in het kader van het optimaal onderhoud waartoe de Stichting besloten heeft. Omdat in de toekomst meer zal moeten worden uitbesteed, zullen hier toenemende kosten mee gemoeid zijn.

Klusdagen
Op 10 en 11 maart zijn er twee klusdagen, gesponsord door NL-Doet en op 10 juni nog een derde klusdag. Er worden een groot aantal werkzaamheden uitgevoerd.

Veiligheid
De veiligheid tijdens de seniorenschieting wipschutters is nog steeds een aandachtspunt. De positie van de deelnemende schutters voor de schietlijn is een traditie die niet te doorbreken blijkt. Daarop wint de Stichting advies in met betrekking tot de aansprakelijkheid in geval van persoonlijke schade bij een wipschutter. Deskundigen hebben er op gewezen dat gezien de waarschuwingen, ook via posters, hier sprake is van eigen verantwoordelijkheid en derhalve van risicoaanvaarding door de seniorenschutters. Derhalve zal de Stichting niet verantwoordelijk zijn bij ongevallen.

Clubkasaktie Rabobank
Vanuit de Stichting worden de leden van de deelnemende verenigingen geadviseerd (opgeroepen) op de collega verenigingen van de Stichting een stem uit te brengen. Hieraan is gedeeltelijk gehoor gegeven, met financieel positief resultaat. Volgend jaar zal ook de Stichting deelnemen aan de clubkasactie.

Meenemen eigen consumpties
Het is de bedoeling dat de Stichting zorgt voor de verstrekking van consumpties. Het is immers de enige bron van inkomsten van de Stichting. Het handhaven daarvan is echter een probleem.

Overleg met deelnemende verenigingen
Op 16 oktober gaf de Stichting uitleg over het gevoerde beleid en de resultaten daarvan aan de deelnemende verenigingen, via presentatie van financieel en algemeen jaarverslag.

 

Terug naar boven

2016 klik hier

ACTIVITEITEN BESTUUR EN STICHTING IN 2016

Klusdag NL-Doet op 10 en 11 maart en op 23 april en 30 mei. Er worden door vele vrijwilligers een groot aantal onderhoudszaken afgehandeld. Een kleine subsidiering door NL-Doet helpt bij de financiering daarvan.

Het bestuur van de Stichting neemt een aantal besluiten over:

Muitwip
Een aantal wipschutters verzoekt het Stichtingsbestuur na te denken over het plaatsten van een muitwip. In het verslag over jaar voorafgaand aan het huidige verslagjaar, is hier ook al over gesproken. Andere verenigingen beschikken wel over een muitwip en wellicht zijn er veiligheidsvoordelen, immers de pijl vliegt minder ver weg over het veld. Daardoor zijn de loopafstanden voor oudere schutters ook minder en misschien blijven dezen daardoor langer doorschieten bij afnemende (loop)conditie. Na verschillende discussies en doorrekeningen valt het besluit niet over te gaan tot aanschaf. De prijs van aanschaf en plaatsing is hoog (ook bij tweedehands exemplaren) en de onderhoudskosten zijn ook behoorlijk. Daarbij zou het kunnen zijn dat er veiligheidskeuringen vereist zijn, omdat het om een liftconstructie gaat. ook is het onduidelijk hoe het reglement voor het gebruik zou moeten luiden en bij welke gelegenheden de muitwip gebruikt kan worden. De zaak wordt niet volledig afgehandeld, maar wordt op de langere termijn agenda geplaatst, voor het geval er nieuwe ontwikkelingen komen.

Aarden wal van de doelschutters
Op het schietterrein staat een aarden wal die volgens de bouwvergunning moet voorkomen dat pijlen ver achter het terrein terechtkomen als deze naast het doel geschoten zouden worden. Deze aarden wal raakt regelmatig met veel onkruid begroeid en als daar dan pijlen -van wipschutters-op vallen, is het lastig om deze pijlen terug te vinden. Er wordt overwogen deze aarden wal af te voeren, maar daar zullen hoge kosten van vergunning en afvoer mee gemoeid zijn. Ook zal er dan een alternatief ontwikkeld moeten worden om aan de eertijds gestelde bouwvergunningsvereisten te blijven voldoen. Daarom werd besloten de aarden wal in te korten met eenderde deel. UNO heeft de plicht voor de bestrijding van het onkruid op de resterende wal zorg te dragen en doet dat uiteindelijk ook.

Kosten bankrekeningen
Zowel Stichting als een aantal verenigingen bankieren bij de RABObank. Deze bank verandert de voorwaarden waardoor kortingen op het bankieren vervallen en de kosten flink oplopen. Er wordt overwogen de verschillende rekeningen samen te voegen zodat er nog maar een keer kosten gemaakt worden. Uiteindelijk blijkt dit te omslachtig.

Fooienpot
Bij de aanwending van de fooienpot is elk jaar het probleem dit op een correcte en rechtvaardige manier te doen. De inhoud van deze fooienpot wordt door de Stichting al meerdere jaren verdubbeld om een substantieel bedrag te krijgen. Er wordt besloten dat alleen de barvrijwilligers, de vaste onderhoudsploeg en de bestuursleden delen in deze pot. Of dit een betere verdeling betekent, moet in de toekomst blijken.

"Reglement van het bestuur van de Stichting" van oktober 2016.
-waarin over de financiŽle verantwoording wordt gesteld:
# dat de (deelnemende) verenigingen de jaarstukken zowel als de begroting ter commentariŽring krijgen aangeboden. De jaarstukken dienen alleen ter informatie en de verenigingen hoeven deze niet goed te keuren. Het stichtingsbestuur stelt de jaarstukken vervolgens vast.
-waarin over de bevoegdheden en plichten (leden) stichtingsbestuur wordt gesteld:

# Bestuursleden van de stichting hebben zitting in het bestuur op persoonlijke titel (“Zonder last en ruggespraak”).
# Besluiten door ledenvergaderingen van (deelnemende) verenigingen zijn niet bindend voor de besluitvorming binnen het stichtingsbestuur.

# De verantwoordelijkheden van leden van het Stichtingsbestuur zijn anders dan die van de ALV of van bestuursleden van de (deelnemende) verenigingen. Deze verantwoordelijkheden betreffen onder andere exploitatie, gebruiksmogelijkheden, wettelijke en veiligheidseisen en continuÔteit. De belangen van de Stichting staan voorop, ook waar deze als conflicterend zouden kunnen worden gezien met de belangen van een individuele (deelnemende) vereniging.

Vrijwilligersavond
Op 18 april is er weer een Vrijwilligersavond, met een cateraar die een Hollandse pot verzorgt. De avond was een succes.
Toch besluit naderhand het bestuur niet meer jaarlijks een vrijwilligersavond te organiseren. Net als bij de verdeling van de fooienpot is het telkenjare weer de vraag welke personen in aanmerking komen voor deelname. Bovendien lopen de inkomsten van de bar terug en de kosten van een vrijwilligersavond zijn hoog. De vrijwilligersavond wordt nog eens per 2-3 jaar georganiseerd. Voor partners zal een kleine bijdrage worden gevraagd.

Bestuursopvolging
UNO en Willem Tell ontvangen het verzoek een bestuurslid voor te dragen voor de Stichting ivm einde termijn. Het zittende bestuurslid kan ook opnieuw worden voorgedragen en zo luidt ook de voordracht. Het bestuur van de Stichting benoemt de personen uit de voordrachten tot lid van het bestuur voor weer 4 jaar.

Beleidsplan 2016-2026
Er wordt een start gemaakt met het opstellen van de Beleidsplan 2016-2026 voor de materiele en financiŽle toekomst van de Stichting. Dit is in het verslagjaar niet afgerond.

Barprijzen
Ivm de stijgende kosten wordt besloten de prijzen aan de bar iets te verhogen.

Vergadering met de besturen van de vier in de Stichting deelnemende verenigingen.
Volgens statuten moet de Stichting eens per jaar met de vier deelnemende verenigingen overleggen over het beleid. Gezien de juridische aard van een Stichting gaat het daarbij om een raadpleging, maar niet om het vragen van goedkeuring voor het gevoerde en nog te voeren beleid.
Een van de vergaderpunten betreft het nader expliciteren van de relatie tussen de Stichting en de verenigingen. Deze relatie wordt beschreven in een nieuw stuk met de naam: "Reglement van het bestuur van de Stichting" van oktober 2016. Een ander belangrijk punt is de toelichting op algemeen en financieel jaarverslag van de stichting over 2015. Er is ook gesproken over de bestemming van de fooienpot en het organiseren van de vrijwilligersavond en alle andere hierboven gememoreerde zaken. De verenigingen hebben geadviseerd en alle partijen waren het eens. Het bestuur van de Stichting voelde zich gesteund in haar beleid.

 

Inbraak
De Stichting werd geconfronteerd met een inbraak. De terrasdeur werd geforceerd en er werden bogen en materialen ontvreemd. Door het afgaan van het alarm werd meer schade voorkomen. Hiermee heeft de alarminstallatie zich afdoende bewezen.

 

Veiligheidsreglement
De Stichting toont zich al een aantal jaren bezorgd over het feit dat de seniorenschutters tijdens het wipschieten voor de schietlijn zitten. De kans op een ongeluk lijkt aanwezig. De seniorenschutters hebben dit naast zich neergelegd. Er is daarom door de Stichting op zichtbare plaatsen een mededeling opgehangen, dat de Stichting niet verantwoordelijk is voor een ongeluk door overtreding van de veiligheidsregels. Deze zaak is einde verslagjaar nog niet afgehandeld. Er zal nog nader advies over de aansprakelijkheid worden ingewonnen.

 

 

Terug naar boven

2015 klik hier

ACTIVITEITEN BESTUUR EN STICHTING IN 2015

-           Muitwip
Het bestuur heeft zich enige malen gebogen over het verzoek van een aantal wipschutters om een zogenaamde muitwip te plaatsen. Als argument werd genoemd dat bij gebruik van de muitwip de pijlen minder veraf vallen, wat de loopafstanden beperkt. Vooral voor oudere wipschutters kan dit een belangrijk voordeel zijn.  Verder is opgemerkt dat andere verenigingen ook een muitwip bezitten en dat met de plaatsing van de muitwip de Stichting weer helemaal bij de tijd zou zijn. De inperking van het gebied waar de pijlen kunnen vallen, is ook voor de veiligheid van voordeel.
Als tegenargumenten gelden echter de aanschaf- en onderhoudskosten die fors zijn en het jaarlijkse exploitatieoverschot vele malen overtreffen. Ook roept het onderhoud vragen op, omdat vrijwilligerswerk steeds minder enthousiasme oproept. De aanschaf van een muitwip zou een belangrijke aderlating vormen voor het geringe vermogen van de Stichting en in de toekomst zal er eigen vermogen nodig zijn bij eventuele vervanging. Ervaringen van collega-organisaties die een accommodatie bouwen, wijzen op de lastige financiering, zelfs bij enig vermogen. Ook is nog gesproken over de regels die moeten gelden bij het gebruik van de muitwip. Daar blijken nog haken en ogen aan te zitten.
Uiteindelijk besloten niet tot aanschaf over te gaan.
-           Aarden wal
Volgens de bouwvergunning heeft de Stichting bij de bouw moeten zorgen voor een aarden wal om de pijlen van de doelschutters op te vangen als zij buiten schieten. Het onderhoud van deze wal loopt achter. Als er een wip pijl op deze met onkruid begroeide wal valt, dan is de pijl slecht terug te vinden. Enige malen heeft de Stichting er bij UNO op aangedrongen het onderhoud beter ter hand te nemen. Er is ook gezocht naar mogelijkheden de aarden wal af te voeren. Het volume is behoorlijk groot en het gaat om licht-vervuilde grond. Bovendien zijn er hoe dan ook forse kosten gemoeid met het afvoeren van grond. Waarschijnlijk is er ook een vergunning nodig. Aan UNO is gevraagd met een definitieve oplossing te komen.
-           Kosten bankrekening
De Stichting en een aantal verenigingen bankieren bij de Rabobank. Voorheen was er een arrangement waardoor er een substantiŽle reductie werd gekregen op de kosten. Deze regeling is afgeschaft en de Stichting en verenigingen worden geconfronteerd met bankkosten die ruim 100 euro hoger zullen zijn. Besproken werd of er een centrale rekening zou kunnen worden geopend waar Stichting en verenigingen gezamenlijk gebruik van maken. Dan hoeft er maar eenmaal bankkosten betaald te worden. Uiteindelijk bleek dit toch te ingewikkeld.
-           Klusdagen, waaronder de NL-Doet dagen op 20 en 21 maart.
Er is weer onderhoud gepleegd aan accommodatie en terrein. Onder andere zijn de stengen geschilderd, er is getegeld, wachthuisjes van nieuwe funderingen voorzien. NL-Doet heeft weer een financiŽle bijdrage geleverd.
-           Vrijwilligers
Het blijft elk jaar weer lastig te bepalen welke personen tot de vrijwilligers behoren die meedoen met de eindejaar presentjes en de vrijwilligersavond. Ook in het verslagjaar kwam het bestuur niet tot een goede regeling. Wel is besloten dat het bestuur de selectie van personen doet. Ook is afgesproken dat de Stichting de inhoud van de fooienpot zal verdubbelen voor de einde jaars presentjes.
Het aantal vrijwilligers is beperkt. De Stichting kan nog vrijwilligers gebruiken, voor de bar en voor het onderhoud. Veel werk komt aldoor weer neer op dezelfde personen.
-           Het schiet- en veiligheidsreglement en het Bestuursreglement zijn aangepast. Met name de nieuwe eisen rond het schenken van alcohol moesten nog verwerkt worden. De reglementen zijn weer bij de tijd. In het reglement wordt al vermeld dat er zich geen schutters voor de schietlijn mogen bevinden. Een hierop wijzende tekst is nu opgeplakt in het doelgedeelte, waarin wordt aangegeven dat de Stichting niet verantwoordelijk is als men zich niet houdt aan dit voorschrift.
-           Vanwege Spes Nostra en Zeelandia zijn de heren Bas de Jonge en Rinus Buijsrogge herbenoemd voor een zittingsperiode van 4 jaar in het bestuur van de Stichting.
-           Vrijwilligersavond
Op 20 maart hebben 25 personen deelgenomen aan de vrijwilligersavond in het Wok restaurant Zeelandhallen te Goes.
-           Vergadering met de 4 verenigingen op 11 mei
Het algemeen en financieel jaarverslag zijn toegelicht. Het onderhoud werd geŽvalueerd en de website werd besproken. De grote traagheid van de website is verholpen met een kleine aanpassing aan de webpagina’s. De verenigingen konden zich vinden in het beleid van het Stichtingsbestuur.

Terug naar boven

2014 klik hier

ACTIVITEITEN BESTUUR EN STICHTING IN 2014

-           In 2013 heeft het bestuur 4 maal officieel vergaderd, naast een aantal officieuze werkoverleggen.
-           Op 4 november 2013 heeft de Stichting in eigen beheer een informatie- en instructiebijeenkomst georganiseerd voor de barvrijwilligers en andere vrijwilligers over de IVA (Instructie Verantwoord Alcoholschenken) en de HACCP (Hygiene rond bar en keuken). Ook de RisicoInventarisatie en Evaluatie (RIE 2013) werd op deze avond gepresenteerd. Er zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd, waaronder controle op en plaatsing van de brandblusapparatuur. Het “bestuursreglement alcohol in sportkantines” van de Stichting is opnieuw bevestigd en de formulieren mbt ongevallen op het terrein van de Stichting (instructies, alarmnummers, meldingsformulieren) zijn besproken en aangevuld.
-           Op 18 november 2013 is door de Stichting aan vertegenwoordigers van de deelnemende verenigingen (Willem Tell, UNO, Spes Nostra en Zeelandia) een toelichting op het jaarverslag 2012 gegeven. De activiteiten konden de goedkeuring van de verenigingen wegdragen.
-           De jaarlijkse Vrijwilligersavond was op 31 Mei 2013.
-           In het schietlokaal en op het terrein van de Stichting hebben vele evenementen plaatsgevonden, naast de gewone oefenavonden en verenigingswedstrijden. Te noemen vallen de Triarc op 31 augustus 2014, Vriendenschietingen Doel met 2 resp 3 verenigingen en Zeeuws Kampioenschap Doel (21 juni 14)
-           In het verslagjaar 2013 ging de nieuwe regeling rond de horeca in. Kernpunt van deze regeling is de bescherming van de jeugd en het tegengaan van alcoholgebruik door de jeugd. Het is een landelijke regeling die op lokaal niveau dient te worden ingevuld. De Zeeuwse gemeenten hebben een gezamenlijke regeling ontwikkeld waaruit een aantal consequenties voor sportorganisaties voortvloeien. Tot de nieuwe voorschriften horen regelingen betreffende de tijden dat er alcohol mag worden geschonken. Nadat de Stichting de gemeente Borsele een zogenoemde “Visie” op de beoogde regelingen had toegezonden, besloot de gemeente bij de definitieve vaststelling, dat er voor de Stichting een uitzondering zal gelden. Deze uitzondering houdt in dat er voor de Stichting geen veranderingen nodig zijn. Dit hangt samen met het feit dat het binnen de Stichting al geldende alcoholschenk beleid goed past bij de gemeentelijke regelingen en zeker ook met het feit dat buiten de in de gemeentelijke regelingen genoemde openingstijden vooral senioren de accommodatie gebruiken. Voor de Stichting is het zaak te voorkomen dat er ooit twijfels kunnen ontstaan over de juistheid van de gemeentelijke beslissing tot uitzondering.
-           Ook in 2013 maakt doelvereniging Ravenstein gebruik van de accommodatie. Uit erkentelijkheid schenkt zij een grote houten tafel.
-           Ook in 2013 en 2014 biedt de Stichting om de week op woensdagmiddag gastvrijheid aan de senioren wipschutters.
-           Op 15/16 maart 2013 zijn er weer klusdagen in het kader van NLdoet. Op deze dagen is hard gewerkt.
- Op 30 augustus 2014 organiseren de bij de Stichting samenwerkende verenigingen de TriArc schieting (Liggende wip, Staande wip en Doelschieten). Voor een filmverslag; klik hier.

Terug naar boven

2012 en 2013klik hier

IACTIVITEITEN BESTUUR EN STICHTING IN 2013

-           In 2013 heeft het bestuur 4 maal officieel vergaderd, naast een aantal officieuze werkoverleggen.
-           Op 4 november 2013 heeft de Stichting in eigen beheer een informatie- en instructiebijeenkomst georganiseerd voor de barvrijwilligers en andere vrijwilligers over de IVA (Instructie Verantwoord Alcoholschenken) en de HACCP (Hygiene rond bar en keuken). Ook de RisicoInventarisatie en Evaluatie (RIE 2013) werd op deze avond gepresenteerd. Er zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd, waaronder controle op en plaatsing van de brandblusapparatuur. Het “bestuursreglement alcohol in sportkantines” van de Stichting is opnieuw bevestigd en de formulieren mbt ongevallen op het terrein van de Stichting (instructies, alarmnummers, meldingsformulieren) zijn besproken en aangevuld.
-           Op 18 november 2013 is door de Stichting aan vertegenwoordigers van de deelnemende verenigingen (Willem Tell, UNO, Spes Nostra en Zeelandia) een toelichting op het jaarverslag 2012 gegeven. De activiteiten konden de goedkeuring van de verenigingen wegdragen.
-           De jaarlijkse Vrijwilligersavond was op 31 Mei 2013.
-           In het schietlokaal en op het terrein van de Stichting hebben vele evenementen plaatsgevonden, naast de gewone oefenavonden en verenigingswedstrijden. Te noemen vallen de Triarc op 31 augustus 2014, Vriendenschietingen Doel met 2 resp 3 verenigingen en Zeeuws Kampioenschap Doel (21 juni 14)
-           In het verslagjaar 2013 ging de nieuwe regeling rond de horeca in. Kernpunt van deze regeling is de bescherming van de jeugd en het tegengaan van alcoholgebruik door de jeugd. Het is een landelijke regeling die op lokaal niveau dient te worden ingevuld. De Zeeuwse gemeenten hebben een gezamenlijke regeling ontwikkeld waaruit een aantal consequenties voor sportorganisaties voortvloeien. Tot de nieuwe voorschriften horen regelingen betreffende de tijden dat er alcohol mag worden geschonken. Nadat de Stichting de gemeente Borsele een zogenoemde “Visie” op de beoogde regelingen had toegezonden, besloot de gemeente bij de definitieve vaststelling, dat er voor de Stichting een uitzondering zal gelden. Deze uitzondering houdt in dat er voor de Stichting geen veranderingen nodig zijn. Dit hangt samen met het feit dat het binnen de Stichting al geldende alcoholschenk beleid goed past bij de gemeentelijke regelingen en zeker ook met het feit dat buiten de in de gemeentelijke regelingen genoemde openingstijden vooral senioren de accommodatie gebruiken. Voor de Stichting is het zaak te voorkomen dat er ooit twijfels kunnen ontstaan over de juistheid van de gemeentelijke beslissing tot uitzondering.
-           Ook in 2013 maakt doelvereniging Ravenstein gebruik van de accommodatie. Uit erkentelijkheid schenkt zij een grote houten tafel.
-           Ook in 2013 en 2014 biedt de Stichting om de week op woensdagmiddag gastvrijheid aan de senioren wipschutters.
-           Op 15/16 maart 2013 zijn er weer klusdagen in het kader van NLdoet. Op deze dagen is hard gewerkt. 2013 Klusdag NL-doet

Terug naar boven

2012klik hier

IACTIVITEITEN BESTUUR EN STICHTING IN 2012

-      De Stichting bestaat dit jaar officiŽel 15 jaar en dit wordt gevierd met speciaal georganiseerde schietwedstrijden.
-      De jaarlijkse Vrijwilligersavond was op 26 april 2012.
-      Het bestuur heeft aan het Waterschap verzocht in verband met verbetering van de veiligheid zorg te dragen voor verlichting van de Landweg. De Stichting heeft hierbij steun gekregen van de Dorpsraad Ovezande. Ook de gemeente Borsele is over deze kwestie benaderd. Het verzoek is door beide organen afgewezen en de Stichting ziet geen verder mogelijkheden meer om dit doel te verwezenlijken. De zaak wordt gesloten
-      In januari is de heer Jan van Steenbergen overleden. Jan was schutter bij Willem Tell en bij UNO en was vele jaren bestuurslid en lid van de onderhoudscommissie. Maar vooral denkt de Stichting aan Jan als een belangrijke ontwerper, organisator en bouwer van de accommodatie aan de Landweg. De Stichting is hem veel dank verschuldigd.
-     De inventaris is uitgebreid met een schrobmachine en een nieuwe printer.
-     De doelvereniging Ravenstein is in overleg met de gemeente Goes over een eigen binnenaccommodatie. Omdat dit nog niet tot resultaat heeft geleid, maakt Ravenstein wekelijks gebruik van de schietaccommodatie van de Stichting.
-      Er vindt een eerste inventarisatie en evaluatie plaats van risico’s binnen de accommodatie en buiten op het schietterrein. Hoewel voor onze organisatie niet verplicht, heeft de Stichting toch besloten het systeem van de RIE (Risico Inventarisatie en –Evaluatie) te hanteren. In het volgende verslagjaar wordt dit vervolgd.
-      Ook in 2012 biedt de Stichting om de week op woensdagmiddag gastvrijheid aan de senioren wipschutters.
-      Naar aanleiding van onduidelijkheden is er een nieuw “reglement demonstratieschietingen” vastgesteld. Daarin omschrijft de Stichting dat leden van verenigingen kunnen meewerken aan verzoeken om demonstratieschietingen, mist er aan voorwaarden wordt voldaan. Het Reglement is op de website geplaatst.
-     De heren L. Rentmeester en Jk. Slabbekoorn worden door hun respectievelijke verenigingen voorgedragen voor herbenoeming. Het Stichtingsbestuur heeft de voordrachten overgenomen.
-     Op 18 september is door de Stichting aan vertegenwoordigers van de deelnemende verenigingen (Willem Tell, UNO, Spes Nostra en Zeelandia) een toelichting op het jaarverslag 2011 gegeven.
-     De Stichting heeft besloten, en UNO is akkoord, dat incidenteel op de oefenavond van deze laatste doelvereniging een supercup wedstrijd geschoten kan worden door wipschutters.
-     TRIARC De vier verenigingen die deelnemen aan de Stichting en vereniging Ravenstein organiseren op zaterdag 25 augustus de TRIARC, waarbij op liggende wip, staande wip en doel geschoten wordt.

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

-     Op 17 maart en op 13 oktober zijn er weer klusdagen. De eerste dag was tevens de dag NLdoet. Op de beide dagen is hard gewerkt, er zijn een 30-tal vrijwilligers aan het werk geweest. Onder andere is er geschilderd, een nieuwe en hele grote koelkast geplaatst en een schietdoek in het doelgedeelte aangebracht dat electrisch te bedienen is. Bomen zijn gesnoeid en het rokershok buiten is verlicht, verder aangepast en geschilderd.


Terug naar boven

2011klik hier

ACTIVITEITEN BESTUUR EN STICHTING IN 2011

-      In verband met enige onduidelijkheden over de doelstelling van de Stichting, zoals deze in de statuten verwoord werden, heeft het bestuur contact opgenomen met een notaris. In een tweetal vergaderingen hebben het bestuur en de deelnemende verenigingen besloten een drietal artikelen te wijzigen. Na passeren van de statutenwijziging benoemen de statuten dat het doel is de bevordering van de handboogsport en het gelegenheid geven tot de beoefening van deze sport. De onduidelijke passage over het exploiteren van een gelegenheid tbv. de uitoefening van de handboogsport is daarmee gewijzigd. De barexploitatie is immers geen doel maar middel om het doel te bereiken.
-      In 2010 heeft de Stichting gastvrijheid verleend aan de gebruikers van het Dorpshuis Ovezande. In 2011 is met de gemeente Borsele definitieve overeenstemming bereikt over de afhandeling van de hiermee gemoeide kosten.
-      Het (collectieve) contract met BUMA/STEMRA werd in prijs verhoogd terwijl er weinig gebruik is gemaakt van de radio in het schietlokaal. Daarom is dit contract opgezegd. Gevolg is dat er geen muziek meer ten gehore gebracht mag worden op straffe van een boete bij betrapt worden door inspectie door BUMA/STEMRA. Ook het contract met SENA is beŽindigd.
-      De jaarlijkse Vrijwilligersavond was op 11 maart 2011. Er was onder andere een Chinees buffet.
-      Een delegatie van het bestuur heeft bij de opening van het nieuwe sportcomplex van de voetbal- en de tennisvereniging een herinneringsbord en een envelop met inhoud aangeboden.
-      Het bestuur heeft aan het Waterschap verzocht in verband met verbetering van de veiligheid zorg te dragen voor verlichting van de Landweg. De Stichting heeft hierbij steun gekregen van de Dorpsraad Ovezande. Ook de gemeente Borsele is over deze kwestie benaderd. Het verzoek is door beide organen afgewezen, waarbij de gemeente stelt dat het een zaak voor het waterschap is. Het bestuur beraadt zich op een vervolg.
-      In het verslagjaar is gestart met de ontwikkeling van een folder. In deze folder zullen zowel de Stichting, als de vier deelnemende verenigingen worden genoemd. Een eerste versie is in beperkte oplage gedrukt en ook al bij gelegenheid uitgereikt. Aan een verbeterde versie wordt nog gewerkt.
-      De Stichting voert officieel briefpapier. In het verslagjaar is de layout kritisch bekeken en er is nieuw briefpapier ontwikkeld.
-      De Stichting verleende medewerking aan de jeugdschietingen en aan alle wedstrijdverzoeken van de verenigingen kon worden voldaan.
-      Met regelmaat bereiken het bestuur vragen om de accommodatie beschikbaar te stellen voor evenementen. Al sinds de oprichting van de Stichting is het beleid, dat eke activiteit een relatie dient te hebben met het boogschieten. Er is een reglement opgesteld waarin dit nogmaals wordt benoemd en waarin ook regelingen worden gegeven over de organisatie en de voorwaarden waaronder derden gebruik kunnen maken van de accommodatie.
-      De doelvereniging Ravenstein is haar binnenaccommodatie in Goes kwijtgeraakt en is in overleg met de gemeente Goes over vervanging. Omdat dit nog niet tot resultaat heeft geleid, maakt Ravenstein wekelijks gebruik van de schietaccommodatie van de Stichting.
-      Uit erkentelijkheid voor de gelegenheid bij de Stichting te schieten, heeft doelvereniging Ravenstein een barbecue georganiseerd voor de Stichting. Bij deze gelegenheid bood Ravenstein een eigengemaakte prijzenkast naar klassiek model aan de Stichting aan.
-      Op verzoek van de gemeente Borsele organiseerde de Stichting met medewerking van de verenigingen sportschooldagen voor een tweetal lagere scholen. Leerlingen kwamen kennismaken met het handboogschieten op zowel liggende wip als op doel.
-      Vanaf het najaar biedt de Stichting om de week op woensdagmiddag gastvrijheid aan de senioren wipschutters die in `s Heerenhoek hun onderkomen kwijtraakten.
-      De gemeente Borsele heeft tijdens een feestelijke bijeenkomst de secretaris/penningmeester van de Stichting Lau Rentmeester benoemt tot “vrijwilliger van het jaar” ivm zijn grote verdiensten voor de handboogsport.

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Er zijn een tweetal onderhoudsdagen georganiseerd waarop door vrijwilligers van de Stichting en de verenigingen hard is gewerkt. Er zijn schilderwerken verricht, zowel binnen als buiten. In het voorafgaande verslagjaar was gestart met het verbeteren van de veiligheid op het terrein: vervangen van de bestaande looprekken door bredere exemplaren en het vervangen van het gaas boven de looprekken. Onder de looprekken en bij de stengen is kunstgras gelegd. In het doelgedeelte is de schietwand gerenoveerd en op het doelgedeelte van het terrein is onder de doelopstellingen en aan de schietlijn kunstgras gelegd. Deze werkzaamheden zijn alle afgerond.

Terug naar boven

2010 klik hier

ACTIVITEITEN BESTUUR EN STICHTING IN 2010

-- De jaarlijkse Vrijwilligersavond was op 12 maart 2010. Er was onder andere een Chinees buffet.
In 2008 en 2009 heeft de Stichting gastvrijheid verleend aan de gebruikers van het Dorpshuis Ovezande. In 2010 is nog overleg gevoerd met de gemeente Borsele over de afhandeling van de kosten. Einde verslagjaar is nog niet alles geheel rond.
-- De Stichting verleende medewerking aan de jeugdschietingen en aan alle wedstrijdverzoeken van de verenigingen kon worden voldaan.
-- De doelvereniging Ravenstein is haar binnenaccommodatie in Goes kwijtgeraakt en is nu al een aantal jaren in overleg met de gemeente Goes over vervanging. Helaas schieten de besprekingen niet erg op, zodat Ravenstein aan de Stichting heeft gevraagd gebruik te mogen maken van de schietaccommodatie. Ravenstein schiet op de dinsdagavond.
-- Stichting en deelnemende verenigingen hebben de beschikking over een eigen website. Omdat er veel materiaal is geplaatst, is bij de toenmalige provider de webruimte volgeraakt en werd de website verplaats naar een andere hostingsdienst. Sindsdien is er weer ruimte in overvloed, nl. een Gb en per jaar een Gb extra. Op de website zijn in tekst en foto’s verslagen van verschillende evenementen.

ONDERHOUDSZAAMHEDEN

Er zijn schilderwerken verricht, zowel binnen als buiten. Er is een welkomsbord geplaatst bij de ingang van het terrein met daarop de namen en logo’s van de deelnemende verenigingen en de Stichting. Aan wip 2 zijn de spandraden vernieuwd. De belangrijkste activiteiten betroffen echter de verdere verbetering van de veiligheid op het terrein. Daartoe werd een begin gemaakt met het vervangen van het gaas boven de looprekken en de looprekken zelf worden vervangen door bredere exemplaren. Aan het eind van het verslagjaar zijn de werkzaamheden nog niet afgerond.

Terug naar boven

2008 EN 2009 klik hier

SENIORGAMES 2009
In Zeeland worden van 7 tot 12 september de SeniorGames2009 georganiseerd. Het onderdeel handboogschieten vond plaats in Ovezande op het terrein van de stichting en werd georganiseerd door UNO Borsele. Voor verdere informatie zie de link aan de linker kant of de website van de Senior Games 2009: http://www.seniorgames2009.com/

ACTIVITEITEN BESTUUR EN STICHTING IN 2008 EN 2009

-- Vrijwilligersavond, 18 maart 2008 (Bowlen en wokken)
-- Zeeuws kampioenschap doelschieten outdoor, juni 2008
-- Sponsorbijdragen aan UNO (25 jaar bestaan), 2008
-- Invoering rookverbod juni 2008
-- Overleg met gemeente en bestuur Trefpunt over inhuizing gebruikers Dorpshuis, vanaf juni 2008, veelvuldig
-- IVA instructie, september 2008
-- Sponsorbijdragen aan Spes Nostra 75 jaar, 2009; Willem Tell (135 jaar bestaan), 2009
-- Vrijwilligersavond 12 juni 2009 (barbecue)
-- Overleg met SeniorGames2009 en gemeente over onderdeel handboogschieten , vanaf juli 2009 veelvuldig
-- Opening Trefpunt, oktober 2009
-- Donatie 150-jarig bestaan kerk Ovezande (element Kerststal), november 2009
-- Cursus bouw van websites, november 2009
-- Opening schietccommodatie d’ Ossepit te Oudelande, november 2009
-- Huldiging vrijwilligers van het jaar Borsele, december 2009
-- De Stichting verleende medewerking aan de jeugdschietingen
-- Aan alle wedstrijdverzoeken van de verenigingen kon worden voldaan.
-- Ivm de renovatie van het Dorpshuis heeft de gemeente Borsele aan de Stichting verzocht onderdak te verlenen aan de gebruikers van het Dorpshuis zolang de renovatie zou duren. De Stichting heeft haar medewerking verleend en gedurende een jaar gebruiken soos, biljart- en vrouwenvereniging de ruimten van de schietaccommodatie. Daarvoor zijn tijdelijk twee biljarttafels in het doelgedeelte geplaatst. De samenwerking is uitstekend verlopen. De extra kosten die zijn gemaakt voor verlichting  en verwarming wordt door de gemeente Borsele aan de Stichting vergoed. Een deel der kosten is in het lopende verslagjaar nog niet vergoed.
-- Stichting en deelnemende verenigingen hebben de beschikking over een eigen website. Omdat er veel materiaal is geplaatst, raakt de webruimte aan het einde van de verslagperiode vol en wordt het zoeken gestart naar verruiming van webruimte. Op de website zijn in tekst en foto’s verslagen van verschillende evenementen te vinden, waaronder verslagen van de activiteiten rond de SeniorGames2009.
-- De vereniging Oudelande heeft de afgelopen jaren gebruik gemaakt van de accommodatie omdat men niet over een eigen accommodatie beschikte. De samenwerking is al deze jaren tot grote tevredenheid van alle partijen verlopen. In het verslagjaar 2009 kreeg Oudelande echter de beschikking over een eigen schietaccommodatie.

ONDERHOUDSZAAMHEDEN

-- Er zijn schilderwerken verricht, zowel binnen als buiten en er is nieuw dubbelglas geplaatst.
In verband met de SeniorGames2009 zijn werkzaamheden verricht op het terrein, zie onder seniorGames2009.
-- In 2009 is een start gemaakt met de verdere verbetering van de veiligheid op het terrein. Het gaas van de looprekken wordt vervangen door dikker gaas en deze bescherming tegen vallende pijlen wordt ook breder gemaakt. Aan het eind van het verslagjaar waren de werkzaamheden nog niet afgerond.
-- Er zijn nieuwe terrasstoelen en tafels aangeschaft.
-- Bij de ingang van het terrein is een bord opgesteld met de logo’s van Stichting en deelnemende verenigingen.

Terug naar boven

2007 klik hier

ACTIVITEITEN BESTUUR EN STICHTING IN 2007
-- Aan alle wedstrijdverzoeken van de verenigingen kon worden voldaan.
-- De Stichting verleende medewerking aan de jeugdschietingen.
-- Ook werden een aantal sponsorverzoeken gehonoreerd.
-- In 2004 werd de Stichting onaangenaam verrast door een aanslag OZB over de jaren 2001-2004. Bezwaar hiertegen heeft destijds niet geholpen.
-- In 2005 wordt vervolgens een nog hogere taxatie voor de OZB vastgesteld door de gemeente. De Stichting is in beroep gegaan tegen de hoogte van de taxatie, het beroep is gehonoreerd en de taxatie is fors verlaagd. Echter: in 2007 herhaald deze gang van zaken zich, met een nog hogere aanslag. Opnieuw is bezwaar aangetekend. Aan het einde van het verslagjaar is nog geen uitsluitsel ontvangen over de definitieve aanslag. (Naschrift: in 2008 werd het beroep gehonoreerd en de WOZ-waarde € 90.000.= lager vastgesteld).
-- De Stichting heeft gastvrijheid verleend aan de organisatie van het Europees Kampioenschap Staande Wipschieten 2007. Dit kampioenschap werd door de leden van de 3 wipschutterijen georganiseerd. Het werd mede mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers (ong.60 en enkele vanuit andere verenigingen/plaatsen) en natuurlijk ook de medewerking van de gemeente Borsele en de gemeenschap van Ovezande. Het kampioenschap kende evenals in 2002 een zeer goed verloop en de weersomstandigheden waren wederom goed. Naast het kampioenschap werd de publieke schieting goed bezocht, op vrijdag  waren er 136, op zaterdag 220 en op zondag 260 deelnemers. Het kampioenschap werd gedomineerd door BelgiŽ, zij wisten alle titels binnen te halen. De  Belgische jeugd schoot  49 punten tegenover 45 voor Nederland en 45 voor Frankrijk. De persoonlijke titel ging naar Jonas de Vogelaere (2x). Bij de senioren was hetzelfde verhaal: BelgiŽ schoot de wip leeg, evenals Nederland en Frankrijk, BelgiŽ had echter de minste pijlen nodig. De persoonlijke titel ging naar Andre Becks (2x).
Heel veel dank gaat uit naar de organisatie en de vele vrijwilligers. Zowel in het schietgebeuren als in de voorziening van drankjes en hapjes is er een top prestatie geleverd en daarvoor onze hartelijke dank. Dat de saamhorigheid groot was liet zich zien in de maandag na de kampioenschappen, maar liefst 29 vrijwilligers waren er om alles weer netjes achter te laten voor de volgende schietingen. Ook vanuit het Europees Comitť was er alleen maar lof over de organisatie en de entourage.
-- 10-JARIG BESTAAN VAN DE STICHTING. De wipverenigingen hebben een speciale schieting georganiseerd, die goed bezocht is. UNO organiseerde een handboogclinic voor eigen schutters en schutters van collega-verenigingen, met medewerking van twee internationals die namens de Nederlandse Handboog Bond training gaven.
De stichting heeft deze evenementen financieel mogelijk gemaakt.
-- Het bestuur heeft samen met haar webontwerper voortvarend gewerkt aan de eigen website, zowel voor de stichting als voor de deelnemende verenigingen.
De website is functioneel en de stichting en twee verenigingen hebben al veel materiaal geplaatst. Het is verder aan de verenigingen te bepalen wat zij er in willen als informatie, maar gedacht kan worden aan verenigingslogo, teksten, archief materiaal, anekdotes. De kosten zijn nihil.
De naam luidt: www. handboogsport-ovezande.nl
Op de website zijn in tekst en foto’s verslagen van verschillende evenementen te vinden, waaronder verslagen van de activiteiten rond het 10-jarig jubileum van de stichting.

ONDERHOUDSZAAMHEDEN
Er zijn schilderwerken verricht, zowel binnen als buiten.
Er zijn andere brandvertragende gordijnen aangebracht.
Bij de jaarlijkse controle van de alarminstallatie bleek deze geheel te voldoen.
In verband met het Europees kampioenschap zijn werkzaamheden verricht aan de stengen en prangen en zijn de looprekken waar nodig voorzien van nieuw en sterker gaas om te veiligheid te verbeteren. Bovendien zijn er mobiele looprekken vervaardigd.
Het terras langs het gebouw is verder uitgebreid.
De koelinstallatie is vervangen en de tapinstallatie is aangepast aan de ARBO-eisen.
In de kantine zijn nieuwe tafels geplaatst.
Vele vrijwilligers hebben aan deze werkzaamheden bijgedragen.

Terug naar boven

2006 klik hier

ACTIVITEITEN BESTUUR EN STICHTING IN 2006
-- Aan alle wedstrijdverzoeken van de verenigingen kon worden voldaan.
-- De Stichting verleende medewerking aan de jeugdschietingen.
-- Ook werden een aantal sponsorverzoeken gehonoreerd.
-- Instructieavond vrijwilligers: Op maandagavond 13 maart 2006 werd instructie gegeven aan de vrijwilligers. Punten uit de RIE werden naar voren gebracht, waaronder het ongevallenprotocol en ongevallenformulier. Door middel van de video Sociale HygiŽne / IVA en de video van de HACCP werd de kennis van richtlijnen rond het schenken van alcohol en rond hygiŽne opgehaald.
-- Onroerende zaak belasting: In 2004 werd de Stichting onaangenaam verrast door een aanslag OZB over de jaren 2001-2004. Bezwaar hiertegen heeft destijds niet geholpen. In 2005 wordt vervolgens een nog hogere taxatie voor de OZB vastgesteld door de gemeente. De Stichting is in beroep gegaan tegen de hoogte van de taxatie, het beroep is gehonoreerd en de taxatie is fors verlaagd.
-- Eurpese kampioenschappen: De Stichting ontvangt het verzoek van de verenigingen van Ovezande om de accommodatie ter beschikking te stellen voor het Europees Kampioenschap 2007 en beslist positief.
-- Vrijwilligersavondop 1 juli: Zoals een traditie is geworden, organiseerde de stichting ook dit verslagjaar weer een bijeenkomst voor trouwe vrijwilligers. Er werd een barbecue georganiseerd, waarbij er een grote opkomst van genodigden was.
-- Website: Het bestuur heeft een webontwerper bereid gevonden om een website te maken voor de stichting en de deelnemende verenigingen. Het is aan de verenigingen te bepalen wat zij er in willen als informatie, maar gedacht kan worden aan verenigingslogo, teksten, archief materiaal, anekdotes. De kosten zijn nihil. Als naam werd voorgesteld: www. handboogsport-ovezande.nl
-- Huldiging: Willem Tell lid Patrick Remijnse is afgelopen EK Europees kampioen geworden individueel op de blok. De stichting verleent steun aan de huldigingschieting/receptie. Het bestuur spreekt over criteria om bij te dragen aan huldigingen. Er wordt besloten dat het moet gaan om een individueel kampioenschap op internationaal niveau. Tevens moet de schutter lid zijn van een van de 4 deelnemende verenigingen van de stichting.
-- Brandverzekering: In verband met het toenemen van de verzekeringskosten werd uitgezien naar een andere verzekeraar en deze werd gevonden in de ZLM. Er heeft een keuring plaatsgevonden tbv. de brandverzekering en het schietlokaal is goedgekeurd op voorwaarde van het aanbrengen van een aantal aanpassingen. Deze zijn gerealiseerd.

ONDERHOUDSZAAMHEDEN
Er zijn schilderwerken verricht, zowel binnen als buiten.
Er zijn nieuwe brandvertragend gordijnen aangebracht.
Bij de jaarlijkse controle van de alarminstallatie bleek deze te geheel voldoen.

Terug naar boven

2004 en 2005 klik hier

ACTIVITEITEN BESTUUR EN STICHTING IN 2004 EN 2005
-- Aan alle wedstrijdverzoeken van de verenigingen kon worden voldaan.
-- De Stichting organiseerde avonden voor alle vrijwilligers. Dit vond plaats op 31/01/04 (Chinees-Indisch buffet met behendigheidsspelen), resp. 11-06-05 (Barbecue), beide keren in het schietlokaal van de Stichting.
-- De Stichting verleende medewerking aan de jeugdschietingen.
-- Het bestuursreglement alcohol en het huishoudelijk reglement zijn kritisch doorgenomen en een aantal wijzigingen en aanscherpingen zijn aangebracht. In de grote lijnen is geen verandering gekomen. De Stichting voldoet aan de wettelijke vereisten.
-- Vanaf 2002 betaalt de Stichting aan BUMA/STEMRA de verschuldigde gelden voor het ten gehore brengen van muziek in het schietlokaal. Hierbij mag alleen gebruik gemaakt worden van een radio zonder losse componenten. Er is nu in de kantine een oude radio aanwezig zonder losse boxen. Andere apparatuur mag niet gebruikt worden, op straffe van een boete vanwege BUMA/STEMRA, want de vergunning reikt om financiŽle reden niet verder. Een overtreder is zelf aansprakelijk voor een eventuele boete.
-- De vereniging Zeelandia ontvangt een bijdrage voor een prijsschieting ter ere van haar 70-jarig bestaan (2005) en vereniging Willem Tell voor haar 130-jarig bestaan (2004).
-- Er bestaat een wettelijke verplichting voor vrijwilligersorganisaties en verenigingen om de risico’s van sportbeoefening en vrijwilligerswerk te inventariseren en vervolgens een plan te maken om deze risico’s zo veel mogelijk weg te nemen. Dit is de RIE, de “Risico inventarisatie en –evaluatie”. De besturen van de Stichting en de vier verenigingen hebben gezamenlijk naar een tweetal standaardlijsten gekeken, resp. de “Arbocheck sportorganisaties” en de “Arbocheck vrijwilligerswerk”. Voor de Stichting en de vereni-gingen is een gezamenlijke RIE gemaakt, omdat door het gebruik van een gezamenlijke lokaliteit er veel overlap bestaat. Hierdoor is dubbelwerk voorkomen. De RIE is nu klaar en leidt tot acties zoals een instructieavond voor vrijwilligers mbt. IVA, HACCP, een “ongevallenformulier” en ongevallenbeleid voor de Stichting, brandinstructies, controlelijst brandpreventie.
-- Overigens heeft de gemeente bij navragen aangegeven dat de HACCP- en IVA-certificaten een onbeperkte geldigheid bezitten. Uit zorgvuldigheidsoverwegingen en conform de RIE, heeft de Stichting besloten toch opfrisbijeenkomsten te organiseren. Nieuwe vrijwilligers kunnen dan geÔnformeerd worden.
De volgende inventarisatie is gepland in najaar 2007. (Naschrift: In 2006 is door de overheid besloten dat voor vrijwilligersorganisaties de RIE niet meer verplicht is).
-- De “Gebruikersvergunning” is vanwege de brandweer verleend. Het bord hangt naast de ingang. Als uitvloeisel zijn de vluchtroutes aangegeven volgens brandweervoor-schrift, zijn de brandblussers gecontroleerd, de gordijnen brandvertragend gemaakt.
-- In 2004 is de Stichting onaangenaam verrast door een aanslag OZB over de jaren 2001-2004. Bezwaar hiertegen heeft niet geholpen. In 2005 wordt vervolgens een hoge taxatie voor de OZB vastgesteld door de gemeente. De Stichting is in beroep gegaan tegen de hoogte van de taxatie. (2006: het beroep is gehonoreerd en de taxatie is fors verlaagd).
-- Binnen het Stichtingsbestuur is nog gesproken over het verlenen van gastvrijheid aan schietverenigingen zonder eigen accommodatie. Het gebouw is echter bijna volledig bezet, dus dit heeft geen doorgang kunnen vinden.

ONDERHOUDSZAAMHEDEN
Onderhoud is gepleegd aan het gebouw: de goten zijn gerepareerd, een nieuw raam geplaatst, schilderwerk aan deuren. Ook de schietwal vergde weer onderhoud.
De nood- en vluchtwegverlichting is aangepast aan de wettelijke eisen, naar aanleiding van advies van de brandweer.

Terug naar boven

2003 klik hier

ACTIVITEITEN BESTUUR EN STICHTING IN 2003
-- In 2002 leidde de invoering van de “verklaring sociale hygiŽne” voor kantines en horecagelegenheden er toe dat een groot aantal verenigingsleden cursus volgden en het bijbehorende certificaat behaalden. Daarmede beschikt de stichting over voldoende bevoegde personen, waarvan er altijd een voldoende aantal bij bijeenkomsten aanwezig kunnen zijn.
-- Aan alle wedstrijdverzoeken van de verenigingen kon worden voldaan.
-- Het bestuur besloot dat elke vereniging op haar kosten een vlag en elk jaar twee koningsborden kan aanschaffen.
-- De stichting organiseerde een avond met bowling en diner voor alle vrijwilligers.
-- Het bestuur in vernieuwde samenstelling boog zich over de uitvoering van de HACCP, het bestuursreglement alcohol in sportkantines en het huishoudelijk reglement van de stichting. Een aantal zaken werden aangescherpt. De stichting voldoet aan de wettelijke vereisten

Terug naar boven

2001 en 2002 klik hier

ACTIVITEITEN BESTUUR EN STICHTING IN 2001 EN 2002
-- In 2002 leidt de invoering van de “verklaring sociale hygiŽne” voor kantines en horecagelegenheden er toe dat een groot aantal verenigingsleden cursus gaan volgen en het bijbehorende certificaat behalen. Daarmede beschikt de stichting over voldoende bevoegde personen, waarvan er altijd een voldoende aantal bij bijeenkomsten aanwezig kunnen zijn.
-- Aan alle verzoeken van de verenigingen kon worden voldoen.
-- Op verzoek van de Nederlandse Bond van Wipschutters verleende de stichting steun aan de organisatie van het Europees Kampioenschap Staande Wip, welke door een daartoe opgericht comitť werd georganiseerd op het terrein van de Stichting.

ONDERHOUDSZAAMHEDEN
De looprekken zijn aangepast voor een grotere veiligheid
…en der stengen is verplaatst en er is een vierde steng geplaatst.

Terug naar boven

2000 klik hier

ACTIVITEITEN BESTUUR EN STICHTING IN 2000
-- Het schiet- en veiligheidsreglement is vastgesteld. Het is bevestigd aan een muur bij de ingang.
-- Het bestuur overlegde met een notaris over het wijzigen van de statuten. Daarin is immers opgenomen het begrip exploiteren (van een gelegenheid) en daaruit zou kunnen worden begrepen dat de stichting een commerciŽle onderneming is. Statutenwijziging is echter afgeraden.
-- Als aanvulling op het stelsel van horecavergunning wordt de zgn. Verklaring Sociale HygiŽne ingevoerd. Alle barmedewerkers verwerven de Verklaring Sociale HygiŽne.

ONDERHOUDSZAAMHEDEN
-- Een groot aantal verlichtingsarmaturen werden vervangen door energiezuinige exemplaren.

Terug naar boven

1999 klik hier

ACTIVITEITEN BESTUUR EN STICHTING IN 1999
-- Er is een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA) afgesloten. Ook is het vorige verslagjaar een opstalverzekering aangegaan, waarvoor dit verslagjaar een door de brandweer goedgekeurde brandmeldinstallatie moet worden geÔnstalleerd. Andere verzekeringen zijn overwogen, maar om verzekeringstechnische zaken niet aangegaan. Het hielp ook niet veel, dat deskundigen tegenstrijdig adviseerden over het nut van de verschillende verzekeringen.
-- De zgn HACCP wordt ingevoerd, een wettelijke regeling welke dwingend voorschrijft op welke wijze om te gaan met verderfelijke waar. Alle vrijwilligers zijn vervolgens geschoold in het op de juiste wijze omgaan met de HACCP.
-- Doelvereniging UNO heeft het grootste deel van haar materiaal overgedragen aan de Stichting.
-- Er werd een bijdrage ter beschikking gesteld van Willem Tell ivm haar 125-jarig bestaan.
-- De slechte verlichting van de Landweg is onder de aandacht gebracht van het Waterschap. Dit resulteerde in een weigering de verlichting te verbeteren.

ONDERHOUDSZAAMHEDEN
-- Er worden nieuwe lichtmasten geplaatst.

Terug naar boven

1998 klik hier

ACTIVITEITEN BESTUUR EN STICHTING IN 1998
-- Het bestuur besteed veel tijd aan besprekingen over verzekeringszaken en het reglement van de stichting. In het verslagjaar is dit niet tot een afronding gekomen.
-- Een financieel expert verklaarde de gekozen financiŽle opzet in orde. Dit model zal derhalve ook in de toekomst worden gehanteerd.
-- Er wordt definitief besloten dat er van de verenigingen geen contributie of andere financiŽle bijdrage gevraagd zal worden voor het gebruik van de accommodatie.
-- Op kosten en risico van de stichting mag de stichting van het waterschap een lichtmast plaatsen in de bocht van de Landweg.
-- Er wordt een opstalverzekering aangegaan, waarvoor eerst door de verzekeraar goedgekeurde anti-inbraak maatregelen moeten worden getroffen.
-- De financiŽle afwikkeling van de bouw wordt gecompliceerd door een onverwachte belastingaanslag die de gemeente Borsele treft inzake het verwezenlijken van een sportcomplex. Het bettreft hier een BTW-kwestie. De gemeente regelt de zaak uiteindelijk zonder verdere bemoeienis van de stichting.

Terug naar boven

1997 klik hier

ACTIVITEITEN BESTUUR EN STICHTING IN 1997
--Op vrijdagavond 4 juli wordt de officiele opening verricht door de wedhouder van de gemeente Borsele, de heer Vollaard.
-- Zaterdag 5 juli wordt de accommodatie officieel in gebruik genomen met een grote openingsschieting op de drie staande wippen.
-- Het beleid was gericht op het operationeel maken van de accommodatie en het organisatorisch vormgeven van de stichting.

BOUWWERKZAAMHEDEN
-- De eerste helft van het jaar wordt gebruikt voor de afbouw van de accommodatie en het definitief gereedmaken van het schietterrein.

Terug naar boven

1996 klik hier

ACTIVITEITEN BESTUUR EN STICHTING IN 1996
-- Vele vergaderingen worden besteed aan belastingzaken. Er komen namelijk belastingaanslagen die een deel van de subsidies dreigen op te eisen. Uiteindelijk is de oplossing dat de gemeente Borsele de financiŽn rond de bouw gaat afhandelen en daarmee ook de belastingen. Gevolg is dat de gemeente eigenaar is van de accommodatie en dat de stichting huur betaald.
-- Ten behoeve van grotere evenementen wordt de inventaris fors uitgebreid

BOUWWERKZAAMHEDEN
-- Het jaar wordt gebruikt voor de bouw van de accommodatie en het gereedmaken van het schietterrein.

Terug naar boven

1995 klik hier
-- Na een lange aanloop is het zo ver: de gemeente Borsele stelt bouwgrond en subsidie beschikbaar voor de vier schutterijen die zullen gaan samenwerken. Het gaat om de wipverenigingen Willem Tell, Spes Nostra en Zeelandia en de doelvereniging UNO.
-- Er worden statuten opgesteld en deze passeren op 6 oktober 1995. Daarmee is er een juridische figuur waar de gemeente Borsele zaken mee kan doen, waaronder de uitbetaling van subsidiegelden. Er is een scheiding tussen de stichting en de participerende verenigingen. Deze laatsten dragen wel bestuursleden voor. De stichting zal fungeren als service-orgaan naar de verenigingen.
-- Eind van het jaar start de bouw.

Terug naar boven