bovenbalk
    Stichting Handboogsport Accomodatie Ovezande | Uno | Willem Tell | Spes Nostra | Zeelandia
7

VEILIGHEID

Schiet- en veiligheidsreglement

(Onderdeel B van het reglement van de Stichting Handboogsport Accommodatie Ovezande)

B. Schiet – en veiligheidsreglement :

Artikel B1.Schiet en wedstrijdreglement :

B1.1          regels rond materialen :
- Op de accommodatie mag alleen met de handboog worden geschoten.
- De boog dient in goede staat te verkeren. Dit ter beoordeling van de wedstrijdleider.

B1.2          regels rond de wedstrijdleider :
Elke keer dat er geschoten wordt, dient er een verantwoordelijke te zijn, die dwingende aanwijzingen geeft mbt. een juiste gang van zaken (w.o. veiligheid) en welke naderhand aan te spreken is op de gang van zaken.
Dit kan een officiŽle wedstrijdleider zijn of een bestuurslid (van een vereniging of Stichting) of evt. de barfunctionaris. De barfunctionaris zal te allen tijde kunnen ingrijpen als gemachtigde van het Stichtingsbestuur.

B1.3          regels rond veiligheid :
      - Voor het doelschieten zullen de regels van het wedstrijd- en veiligheidsreglement van de Nederlandse Handboog Bond (NHB) gelden;
      - Voor het wipschieten zullen de regels van het wedstrijd- en veiligheidsreglement gelden van de organisatie onder wiens auspiciŽn de wedstrijd gehouden wordt, te weten de Nederlandse Bond van Wipschutters, en /of afdelingen van deze bond.

B1.4          overige regels i.v.m veiligheid :
- De toegangsdeur tussen de doel- en wipschietbanen dient tijdens het doelschieten niet te worden gebruikt en doelmatig gesloten zijn.
- Bij het schieten op de stengen dienen de schutters zich onder de afscherming te bevinden. Alleen de schutter die aan de beurt is om te schieten, zal zich op de daarvoor bestemde plaats onder de stengen bevinden (binnen 2 meter van de stenge).
- Publiek dient onder de afschermingen en buiten de zgn. ”onveilige zone” te blijven.
- Er mag niet worden geschoten indien de windsnelheid zodanig hoog is, dat de veiligheid niet langer gewaarborgd is, dit uitsluitend te beoordeling van de wedstrijdleider.
- Het is verboden gelijktijdig gebruik te maken van de staande wip en van een horizontale doelschietbaan.

Artikel B2 Gedragsregels voor sporters :
De sporters houdt zich aan:
            de geldende regels,
            gegeven aanwijzingen,
            de veiligheidsregels,
de tuchtregels (normen en waarden) van de bond.
De sporter is aansprakelijk voor de gevolgen van zijn gedragingen in en buiten het veld.
Hoewel deelname aan wedstrijden risico’s oplevert voor de deelnemers, zal opzettelijk gedrag dat buiten de (ongeschreven) normen en waarden en buiten de spelregels valt, een “onrechtmatige daad” opleveren.

Artikel B3 Naleving van de veiligheidsregels
Op de naleving van de veiligheidsregels zal nauwlettend worden toegezien door de wedstrijdleider.
Indien deze een aanwijzing noodzakelijk acht, dient deze aanwijzing onverwijld te worden opgevolgd. Het nalaten hiervan leidt tot staken van alle schietactiviteiten, tot de in gebreke blijvende schutter (of toeschouwer) alsnog de aanwijzing opgevolgd heeft.
Discussie over de aanwijzing tijdens de schieting, dient niet plaats te vinden. In geval van blijvende onenigheid ten aanzien van de maatregel, zal de zaak aan het bestuur van de Stichting voorgelegd worden.
Het bestuur van de Stichting kan betrokkene evt. de verdere toegang ontzeggen.